Breaking News

ข่าวดี! “ทีมถักธุง” จังหวัดกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลชนะสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ปีที่ 3 วธ.เดินหน้าเปิดค่าย “ครอบครัวคุณธรรม” เปิดพื้นที่ให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี นำไปสู่สังคม 24 - 26 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเอสรัชดาฯ และศึกษาดูงาน ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก

 


นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยการประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจอันดีในครอบครัว เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลในครอบครัวให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ดี 
เป็นครอบครัวคุณธรรมก่อให้เกิดชุมชนที่มีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทร นำไปสู่สังคมแห่งความสุข และเป็นการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้สื่อได้มีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในสังคม ทั้งนี้เป็นเรื่องน่ายินดีเพราะการจัดประกวดในปีที่ 3 ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนให้ความสนใจจำนวนมาก ซึ่งเปิดรับผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทคลิปสั้น จำนวนทีมละ 2 คน ประกอบด้วยเด็กหรือเยาวชน และผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2566 มีผลงานเข้าร่วมการประกวดกว่า 421 ผลงาน


ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า จากผลงานดังกล่าวคณะกรรมการตัดสินการประกวดได้พิจารณาตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 5 ผลงาน ที่สื่อถึงเรื่องราวดี ๆ ภายในครอบครัว วิถีชีวิต วัฒนธรรมอันดีงาม ค่านิยมไทย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการสืบสาน สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยจากหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดคือครอบครัว เป็นตัวอย่างในการอยู่ร่วมกันในสังคมใหญ่อย่างมีวัฒนธรรมและสันติสุข ซึ่งทุกรางวัลได้เข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเอสรัชดา เลเชอร์ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ “ผลงานถักธุง” จากทีมถักธุง จังหวัดกาฬสินธุ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ผลงานถ้วยสัมพันธ์ใจ” จากทีมต้นกล้าพันธุ์ใหม่ จังหวัดภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2“ จากทีมวัยรุ่นศิลปะไทย ผลงานศิลปะสร้างชาติ” จังหวัดลพบุรี รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานเมรุกรุณา จากทีมพอกระเทิน จังหวัดกาฬสินธุ์ และผลงานปู่ของผมเป็นหมอ จากทีมโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสามารถรับชมผลงานได้ทาง YouTube Channel ช่อง Culture Surveillance Bureau (https://www.youtube.com/playlist?list=PLBjrObEn12HctpxMs239oxK99poedtjWd)


นางยุพา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ภายในวันพิธีเปิด ยังมีกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์ครอบครัว โดย นายกิติกร โพธิ์ปี (ฟิวส์) ศิลปินนักแสดง การอภิปราย หัวข้อ "ครอบครัวยุค 2024 สร้างความคุ้มภัยทางสังคม" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัชญ์ ครุจิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พญ.ทิพาวรรณ บูรณสิน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ นายกิติกร โพธิ์ปี (ฟิวส์) ศิลปิน และผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

ปลัด วธ. กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นถึงครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานหลักของสังคม เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาคนและสังคม โดยทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัว โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อให้มีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ 

วธ. จึงจัดกิจกรรมค่ายครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเป็นสุข ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเอสรัชดา เลเชอร์ กรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงาน ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจอันดีในครอบครัวก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คนในครอบครัวมีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรม และค่านิยมที่ดี เป็นครอบครัวคุณธรรม นำไปสู่สังคมแห่งความสุข รวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ปลูกจิตสำนึกค่านิยมเชิงบวก และคุณลักษณะของคนไทยที่พร้อมปรับตัวสู่อนาคต กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เครือข่ายครอบครัว และนักวิชาการวัฒนธรรมจากจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว และศิลปิน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดพื้นที่ให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี นำไปสู่สังคมที่เป็นสุขผ่านกิจกรรมค่ายครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเป็นสุข

ไม่มีความคิดเห็น