Breaking News

“เสริมศักดิ์” นำทีมบอร์ดอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ติดตามความคืบหน้าเอกสารขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก 3 แหล่ง “วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช” “พระธาตุพนม นครพนม” และ “แหล่งอนุสรณ์สถานเชียงใหม่” แนะอัพเดตข้อมูลให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หลังอยู่ในบัญชีเบื้องต้นมาหลายปี ลุ้น“อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อุดรธานี”เข้าสู่วาระบอร์ดมรดกโลกปีนี้

 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2567 ที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย ซึ่งได้รับการบรรจุชื่อในบัญชีชั่วคราว (Tentative List) ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยแหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท  จังหวัดอุดรธานี หลังจากที่กรมศิลปากรจัดส่งเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกฉบับสมบูรณ์ไปยังศูนย์มรดกโลกของยูเนสโกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสแล้ว อาจเข้าสู่การพิจารณาในวาระการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 46 ในช่วงกลางปีพ.ศ. 2567  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ส่วนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆที่ได้รับการบรรจุชื่อในบัญชีชั่วคราวของยูเนสโก ได้แก่  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช พระธาตุพนม จังหวัดนครพนมและแหล่งอนุสรณ์สถาน แหล่งและภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ศูนย์กลางล้านนา จังหวัดเชียงใหม่  อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ยูเนสโกกำหนด  ซึ่งขณะนี้ทั้ง 3 แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอยู่ในบัญชีเบื้องต้นมากว่า 6-10 ปี  ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีข้อแนะนำให้ทั้ง 3 จังหวัดปรับปรุงเนื้อหาของเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  เนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาอาจจะมีข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเอกสารขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในบัญชีชั่วคราว ของยูเนสโก หากแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมใดปรับปรุงเอกสารแล้วเสร็จสมบูรณ์และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว ก็จะนำเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทันที นายเสริมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับรายงานจากกรมศิลปากร ภายหลังเมืองโบราณศรีเทพได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จะต้องส่งรายงานการดำเนินงานของเมืองโบราณศรีเทพเสนอต่อยูเนสโก ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้ประกาศขึ้นทะเบียน "เมืองโบราณศรีเทพและโบราสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวเนื่อง" จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลก  ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม รวม 4 แห่ง ได้แก่ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชร แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี และเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ไม่มีความคิดเห็น