Breaking News

สันนิบาตสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ

 


วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ. สราวุฒิ การพานิช รอง ผบ.ตร. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พล.ต.ต.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา ผบก.สก.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานงาน พล.ต.ท.ธัชชัย ปีตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๓) บรรยายถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และมีเวทีเสวนาเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ตัวแทนผู้บริหารสหกรณ์ข้าราชการตำรวจกว่า 300 คน รับฟังบรรยายพิเศษโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 5 ท่านประกอบด้วย นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์,นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ,พล.ต.ต.ดนุกฤต กลัมพากร ประธานดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.ตร. ,พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการดำเนินการ ชสอ.ตร. นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อดีตอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์ฯ ,พ.ต.ท.สหรัฐ จงสุขพัทธ  ผู้ดำเนินรายการ 
จากนั้นภาคบ่าย ได้มีการจัดกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วย รอง ผบช. เป็นหัวหน้ากลุ่ม/ รอง ผบก. / ผู้แทนสหกรณ์ หัวข้อในการระดมความคิด คือ ทำอย่างไรให้สหกรณ์ มีบทบาทสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องไปประกอบอาชีพเสริมอย่างอื่น และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี
พล.ต.อ. สราวุฒิ การพานิช รอง ผบ.ตร. กล่าวเปิดงานว่า “ผม มีความยินดี อย่างยิ่งที่ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีขวัญ กำลังใจที่ดี ส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนได้ อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบของรัฐบาล”ไม่มีความคิดเห็น