Breaking News

กระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งรองอธิบดีกรมศิลปากรและกรมการศาสนา รวม 4 ตำแหน่ง

 

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อวันที่  5 เมษายน 2567 ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 58/2567 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย ได้แก่  นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองอธิบดีกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567

ขณะเดียวกันเมื่อวันที่  5 เมษายน 2567 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 55/2567 เรื่อง ให้ย้ายข้าราชการ 2 ราย ได้แก่  1.นางเสริมกิจ ชัยมงคล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช กระทรวงวัฒนธรรม  เป็นรองอธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 2.นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองอธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567และในวันเดียวกันปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ลงนามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 56/2567 และคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่  57/2567 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 2 ราย ได้แก่ 1.นายธีทัต พิมพา  วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และ2.นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองอธิบดกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567


ไม่มีความคิดเห็น