Breaking News

ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจบริการดิจิทัล (CIO)ขับเคลื่อนแผนงานด้านเทคโนโลยี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 เมษายน 2567

กรุงเทพฯ 4 เมษายน 2567 - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศเปิดสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจบริการดิจิทัล (CIO) ตั้งแต่วันนี้ - 25 เมษายน 2567

โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองไว้แล้ว มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี และไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน จำกัด หรือบริษัทเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

นอกจากนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ความสามารถรับผิดชอบเกี่ยวกับวิเคราะห์แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีวางแผน ออกแบบ จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งสามารถกำหนดนโยบาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด วิจัย ออกแบบสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในด้าน ต่าง ๆ อีกทั้งยังสนับสนุนและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องได้
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึง ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thailandpost.co.th เมนู ข่าว > สมัครงาน - ประกาศ > พนักงาน โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้น 1 โซน AB เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 831 3378 และ 02 831 3578

ไม่มีความคิดเห็น