Breaking News

ซีพีแรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน ด้านการปกป้องพื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ “ซีพีแรมรวมน้ำใจ ฟื้นฟูน้ำใสสู่ชุมชน” คืนความอุดมสมบูรณ์ป่าต้นน้ำ บนผืนแผ่นดินภาคตะวันตกของประเทศไทย

 บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยอย่างเกื้อกูล ด้วยหลักธรรมาภิบาล ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่นยืนด้านการปกป้องพื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านโครงการ “ซีพีแรมรวมน้ำใจฟื้นฟูน้ำใสสู่ชุมชน” เป็นหนึ่งในภารกิจขับเคลื่อนความยั่งยืนของซีพีแรม เพื่อฟื้นฟูแหล่งป่าต้นน้ำ และความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

สำหรับการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายศิริรัตน์  บำรุงเสนา นายอำเภอศรีสวัสดิ์ นายปิยโชค ปิยางสุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ซีพีแรมรวมน้ำใจ ฟื้นฟูน้ำใสสู่ชุมชน” ในการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำที่ชำรุด เพื่อสร้างความชุ่มชื้น ลดความรุนแรงหรือชะลอการไหลของน้ำ รวมถึงช่วยกักเก็บตะกอนที่ไหลลงมากับน้ำบนพื้นที่ต้นน้ำ และสามารถนำน้ำจากฝายดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภคให้กับชุมชน และสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการผนึกกำลังกับ บริษัท อัยย์โค่ จำกัด ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ในการกำจัดกากตะกอนจากบริษัท  ซีพีแรม จำกัด โดย ดังกล่าวในครั้งนี้


ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ต้องขอบคุณ ทางบริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้จัดทำโครงการฟื้นฟู น้ำใสสู่ชุมชน ในพื้นที่บนบ้านเขาแก่งเรียง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และได้เห็นภาพ ได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้าน หลังจากนี้ได้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ได้มีน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร ได้มีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อำเภอศรีสวัสดิ์ ดีมากยิ่งขึ้น ต้องขอบคุณ บริษัท ซีพีแรม ที่เล็งเห็นความสำคัญเรื่องน้ำ เล็งเห็นเรื่องพัฒนาชุมชน ของชุมชนแห่งนี้ ทางรัฐบาลก็ต้องขอบคุณ บริษัท ซีพีแรม และทุกภาคส่วนในครั้งนี้ ที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลชาวบ้าน เห็นความสำคัญของชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป


นายศิริรัตน์  บำรุงเสนา นายอำเภอศรีสวัสดิ์ กล่าวว่า ชุมชนบนบ้านเขาแก่งเรียงแห่งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีเนื้อที่ประมาณ 550 ตารางกิโลเมตร หรือ 343,735 ไร่ ชุมชนแห่งนี้มีอยู่เกือบ 100 ครัวเรือน และในปีนี้แห้งมากยังขาดน้ำอุปโภค บริโภค หากรอทางภาครัฐเพียงอย่างเดียวมันอยาก เมื่อทาง ซีพีแรม ได้เล็งเห็นปัญหานี้ได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา นับว่าเป็นเรื่องดีมากๆ ของชุมชนบนบ้านเขาแก่งเรียง ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่ง  ยังเป็นที่ตั้งของน้ำตกเอราวัณ ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ อุทยานแห่งนี้ สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ พืชพรรณไม้ป่านานาพันธ์ สวยงามมากแห่งหนึ่ง รวมถึงสภาพภูมิศาสตร์ของอุทยานเอราวัณ ของจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งทางบริษัท ซีพีแรม จำกัด เล็งเห็นว่าชุมชนบนบ้านเขาแก่งเรียง ยังเกิดปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค รวมถึงน้ำในการทำการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการ “ซีพีแรมรวมน้ำใจ ฟื้นฟูน้ำใสสู่ชุมชน” ในครั้งนี้


นายปิยโชค ปิยางสุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าวว่า โครงการ “ซีพีแรมรวมน้ำใจ ฟื้นฟูน้ำใสสู่ชุมชน” เป็นส่วนช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้ในสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซีพีแรมยังคำนึงถึงการส่งมอบคุณค่าบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีแผนงานและกลยุทธ์ที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางของบริษัท ซีพี ออลล์จำกัด(มหาชน) และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ว่าด้วยการดูแลทรัพยากรน้ำตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งเสริมมาตรการการจัดการน้ำ และให้ความสำคัญกับการดูแลฟื้นฟูลุ่มน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สังคม และประเทศชาติ ให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

*****************************************

ไม่มีความคิดเห็น