Breaking News

สสท.เสริมความรู้กฎหมาย นำร่อง 51 สหกรณ์ อบรมฟรี

 

สสท.เอาใจสหกรณ์สมาชิก อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นำร่อง โครงการนักกฎหมาย 1 – 3 เม.ย.ที่ผ่านมา

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักกฎหมายสหกรณ์” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้จบหลักสูตรการอบรม จำนวน 91 คน เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร 12 คน จาก 8 สหกรณ์ และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 79 คน จาก 51 สหกรณ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2567 (ฟรี) กลุ่มเป้าหมาย คือ ทนายความสหกรณ์ นิติกรสหกรณ์ ประธานฯ กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนสหกรณ์ ณ ห้องประชุมรัชนี 4 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมีนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าวรายงาน

 


นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ เปิดเผยภายหลังพิธีปิดโครงการฝึกอบรมฯ ว่า “โครงการนักกฎหมายสหกรณ์ถือเป็นการประเดิมโครงการจัดอบรมฟรีครั้งแรกที่ สสท. มุ่งเน้นอบรมนักกฎหมายและบุคลากรสหกรณ์ที่จบกฎหมาย เพื่อให้สหกรณ์สามารถเขียนใบคำร้อง คำฟ้อง ได้เอง โดยในครั้งนี้ มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 91 คน  และหากในอนาคตสันนิบาตสหกรณ์ฯ มีงบประมาณที่เพียงพอ จะจัดโครงการฝึกอบรมให้กับสหกรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีก ซึ่งการจัดอบรมฟรี ครั้งนี้ ใช้เงินงบประมาณที่เก็บจากค่าบำรุงจากสหกรณ์แล้วนำมาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องสหกรณ์อย่างสูงสุด และหากสันนิบาตสหกรณ์สามารถเก็บค่าบำรุงได้เต็มจำนวน ขอยืนยันว่าจะจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากสหกรณ์ เพื่อให้ทุกสหกรณ์ได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้มากยิ่งขึ้น”ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการส่งเสริมและพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เงินจัดสรร 10 % และเงินสะสมของค่าบำรุง สันนิบาตสหกรณ์ฯ งบประมาณทั้งสิ้น 116,760.00 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ให้สามารถนำความรู้ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ อาทิ สามารถดำเนินการชี้แจงเหตุผลก่อนที่นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์จะมีคำสั่งทางปกครอง สามารถจัดทำอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ได้ และสามารถดำเนินคดีในศาลปกครอง และดำเนินคดีอาญาเมื่อมีการทุจริตในสหกรณ์ได้ เป็นต้น นอกจากทำให้เกิดการพัฒนาจนเป็นนักกฎหมายมืออาชีพแล้ว สหกรณ์ยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการคดีความต่างๆ ได้ ส่งผลให้ขบวนการสหกรณ์ มีความเข้มแข็งและเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น สสท. คาดหวังว่า โครงการอบรมฯ ดังกล่าว จะสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ขบวนการสหกรณ์ต่อไป ขอขอบคุณทุกสหกรณ์ที่ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมในโครงการดังกล่าวนี้ 


ไม่มีความคิดเห็น