Breaking News

โรดโชว์เมืองสร้างสรรค์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และกรุงเทพมหานคร ในการออกบูธโรดโชว์เมืองสร้างสรรค์ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางปริศนา พงษ์ทัดสิริกุล ประธาน พพท. นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ โอกาศนี้ อพท. ได้นำงานฝีมือด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านมานำเสนอสร้างการรับรู้ ณ ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศผลการคัดเลือกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities Network) ประจำปี 2562 ผลการประกาศจังหวัดสุโขทัย ได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) และ กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (City of Design) ทำให้ปัจจุบันมีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์แล้ว 246 เมืองทั่วโลก

สำหรับทั้ง 2 เมืองในประเทศไทย ที่ได้รับคัดเลือกเพราะเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาการมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายในระดับสากล สร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเมืองสมาชิก นำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 โดยกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ ในด้านการออกแบบเมือง มีการยกระดับความรู้ดั้งเดิม เสริมสร้างด้วยการบูรณาการร่วมกับสหสาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านการวางผังเมือง สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี ขณะที่สุโขทัยนอกจากเป็นเมืองมรดกโลกแล้ว ยังคงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ หัตถกรรม และภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี
ในส่วนของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษในความดูแลของ อพท. ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยนับจากนี้ไปจะทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรวบรวม ฟื้นฟู พัฒนาและต่อยอดงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นปัจจัยในการขยายโอกาสทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และการพาณิชย์แก่ผู้ผลิตงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ตลอดจนผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก
แนวทางการทำงานดังกล่าวจะส่งผลต่อการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดและภาพรวม และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม และความร่วมมือระหว่างจังหวัดสุโขทัยกับสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกกว่า 246 เมืองจากทั่วโลก และในการออกบูธที่ทำเนียบรัฐบาลครั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า การที่ 2 เมืองของประเทศไทย ได้เข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เป็นเรื่องที่ดี และต้องการให้กรุงเทพมหานคร และ อพท. นำเสนอข่าวที่จะเป็นประโยชน์ในมิติทางเศรษฐกิจด้วยไม่มีความคิดเห็น