Breaking News

“ ตระหนักรู้ เรื่องไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019”

นางกัญญารัตน์ จารุดิลกกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค (แถวนั่งกลาง) พร้อมด้วย นางสุทธิสา จันทร์เพ็ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (แถวนั่งกลาง) ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แด่ฝ่ายบริหารและพนักงาน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ พร้อมด้วยบริษัทในเครือ บริษัทแกรนด์หลานหลวง จำกัด ในหัวข้อเรื่อง “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิค 19” โดยมี นายทองสืบ ชิ้นไพศาล กรรมการบริษัทแกรนด์หลานหลวง จำกัด (แถวนั่งกลาง) พร้อมด้วย นายดิเรก อัคนิโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ (แถวนั่งกลาง) พนักงานของโรงแรมฯ และพนักงานในเครือบริษัทแกรนด์หลานหลวง จำกัด เข้าร่วมรับฟังการอบรมอย่างหนาแน่น ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ไม่มีความคิดเห็น