Breaking News

ลงพื้นที่ “น่าน” สัมผัสการท่องเที่ยวโดยชุมชน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อสวก จังหวัดน่าน ชุมชนต้นแบบที่ อพท. พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อใช้การท่องเที่ยวช่วยสร้างงาน และกระจายรายได้ โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายภิรมย์ เทพสุคนธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ โอกาสนี้รัฐมนตรีและคณะยังได้ปฏิบัติตัวเช่นนักท่องเที่ยว นอนโฮมสเตย์ รับประทานอาหารชุมชนปรุงโดยเชฟชุมชน และทดลองทำกิจกรรมกรรมการท่องเที่ยวที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยุมชนบ่อสวก พร้อมวางนโยบายเร่งสนับสนุนให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ดีๆ ณ ลานวัฒนธรรมบ่อสวก จังหวัดน่านไม่มีความคิดเห็น