Breaking News

มอบเงินช่วยเหลือ

ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. มอบเงินช่วยเหลือ 112,270 บาท แก่นางสาวฐาปนี ฟักอินทร์ ผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย รวมถึงพิการซ้ำซ้อนทางการเคลื่อนไหวและทางสติปัญญาการเรียนรู้ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อนำไว้ใช้เลี้ยงตัวเองและหรือประกอบอาชีพ โดยมอบให้แก่นายธนวัฒน์ ฟักอินทร์ ผู้ดูแลซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บ้านพักย่านจรัญสนิทวงศ์ 44

ไม่มีความคิดเห็น