Breaking News

ดีพร้อม เปิดแคมเปญ “ดีพร้อม เยส!” ปั้น 75 ข้าราชการรุ่นใหม่สู่เมนเทอร์ด้านอุตสาหกรรมอัปเกรดทุกความเชี่ยวชาญ พร้อมส่งต่อสู่ภาคอุตสาหกรรมในทุกระดับ

กรุงเทพฯ 8 กุมภาพันธ์ 2566 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เปิดแคมเปญ
“ปั้นดีพร้อมรุ่นเยาว์สู่ดีพร้อมที่ยอดเยี่ยม (DIPROM YOUNG ELITE SQUAD : DIPROM YES!)” ดึงข้าราชการรุ่นใหม่ 75 คน ตบเท้าเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเข้มข้น พัฒนาและเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำ ฝึกการคิดเชิงกลยุทธ์และสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ สร้างนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตอย่างดีพร้อม

 
นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) มีภารกิจหลัก คือ การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงการให้บริการ
ด้านข้อมูลอุตสาหกรรมและคำปรึกษาแนะนำเชิงลึก อีกทั้ง ยังเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ประกอบการเข้ามาขอรับบริการและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่าหลักแสนรายในแต่ละปี อย่างไรก็ตามการให้บริการผู้ประกอบการในทุก ๆ มิติ จะต้องอาศัยบุคลากรของหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและสร้างความมั่นใจให้แต่ละธุรกิจสามารถเดินตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดย ดีพร้อม ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการยกระดับศักยภาพของบุคลากรดีพร้อมให้มีความทันโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อันจะเป็นฟันเฟืองสำคัญสำหรับการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมได้อย่างตรงจุด ประกอบกับแนวนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ที่จะยกระดับความได้เปรียบทางการตลาดของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่ง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การนำของ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้านโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม 4 มิติ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ มิติในการพัฒนาความสามารถขององค์กรให้เข้มแข็งขึ้น ดีพร้อม จึงวางแผนเพิ่มศักยภาพของบุคลากรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับบทบาทการส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการ “ปั้นดีพร้อมรุ่นเยาว์สู่ดีพร้อมที่ยอดเยี่ยม (DIPROM YOUNG ELITE SQUAD : DIPROM YES!)” เพื่อพัฒนาข้าราชการรุ่นเยาว์ที่มีคุณลักษณะของคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีพร้อมในทุกมิติทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุสู่เป้าหมาย รวมไปถึงความเข้าใจในบริบทโลก สังคม และชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางด้านความคิดและมุมมองระหว่างผู้มีศักยภาพสูง อันจะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับโครงการ “ปั้นดีพร้อมรุ่นเยาว์สู่ดีพร้อมที่ยอดเยี่ยม หรือ DIPROM YES!” กลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการและพนักงานราชการ จำนวน 75 คน แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ซึ่งเป็นการประยุกต์มาจากหลักสูตร
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และมีการปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและรูปแบบการปฏิบัติงานของดีพร้อม เพื่อพัฒนาการให้บริการผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมนนั้นจะเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในหลากหลายด้าน มาร่วมการฝึกกระบวนความคิด การระดมสมองผ่านการอภิปราย การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (Workshop) การเล่าเรื่อง การสำรวจและประเมินตนเอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection) การนำเสนอรายบุคคล และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ดังนั้น หลักสูตร DIPROM YES! จึงเป็นหลักสูตรที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ มุ่งเน้นให้มีความคิดสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดี พัฒนาทักษะความสามารถของการเป็นผู้นำ เพื่อให้เป็นตัวแทนหน่วยงานไปพัฒนาชุมชนที่ตนเองดูแลในทุกมิติ ส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมสามารถสร้างรายได้และเติบโตอย่างแข็งแกร่งโดย การอบรม “ปั้นดีพร้อมรุ่นเยาว์สู่ดีพร้อมที่ยอดเยี่ยม (DIPROM YOUNG ELITE SQUAD : DIPROM YES!)” แชปเตอร์ที่ 1 นั้น ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 38 คน เป็นการฝึกภาคทฤษฎี
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานราชการรุ่นเยาว์ที่มีคุณลักษณะของคนรุ่นใหม่ สามารถเป็นบุคลากรที่ดีพร้อมในทุกมิติ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ On the Job Training เปิดโอกาสให้ผู้ฝึกอบรมเข้าไปเรียนรู้งานกับผู้บริหาร และคณะทำงาน เพื่อก้าวเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ของ ดีพร้อมทั้งนี้ หลังจาก ดีพร้อม ดำเนินการอบรม DIPROM YES! แชปเตอร์ที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว จะดำเนินการอบรม DIPROM YES! แชปเตอร์ที่ 2 ต่อเนื่องภายในปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 37 คน และคาดว่าจะสร้างเจ้าหน้าที่ดีพร้อมพันธุ์ใหม่ให้กลายเป็นนักพัฒนา ส่งเสริม ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตอย่างดีพร้อมอันจะเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นต่อไป นายใบน้อย กล่าวทิ้งท้ายไม่มีความคิดเห็น