Breaking News

🥗🍢🧋 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกิจกรรม ตลาดวัฒนธรรม สร้างสุข

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม ตลาดวัฒนธรรม สร้างสุข โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ นอกจากจะมีช้อปของกิน ของใช้ ชิลกับบรรยากาศยามเย็นแล้ว ยังมีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันด้วย กิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
ไม่มีความคิดเห็น