Breaking News

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ศาลาแทงหยวก กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม
กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นทุกวันศุกร์ เพื่อปฏิบัติสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี


ไม่มีความคิดเห็น