Breaking News

รมว.วธ.เผยครม.ไฟเขียวโครงการขับเคลื่อน Soft Power โคราชเมืองศิลปะ และโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์วัฒนธรรมคูเมืองกำแพงเมืองด้านทิศเหนือ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย พัฒนาเมืองโคราชเป็นแหล่งเรียนรู้-ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีศักยภาพมากขึ้น สร้างงาน-รายได้สู่จังหวัดและประเทศ

 วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ที่หอประชุมราชภัฏรังสฤษฎ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 4/2567 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการการดำเนินการขับเคลื่อน Soft Power จังหวัดนครราชสีและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)เสนอ ได้แก่ 1)โครงการขับเคลื่อน Soft Power โคราชเมืองศิลปะ ใช้งบประมาณดำเนินการ 8.5 ล้านบาท ดำเนินการเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567  มีกิจกรรม ได้แก่ โครงการ KORAT GRAFFITI CITY งานเทศกาลสีน้ำ “สร้างสรรค์งานศิลป์”  โครงการพัฒนาทักษะ One Family One Soft Power(OFOS) ส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นและรสชาติ...ที่หายไป THE Lost Taste ของจังหวัดนครราชสีมา และ KORAT ORIGINAL FILM “มวยโคราช” 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า  2)โครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์วัฒนธรรมคูเมืองกำแพงเมือง เสริมความมั่นคงประตูเมืองด้านทิศเหนือ(ประตูผี)  อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ใช้งบประมาณดำเนินการ 7 ล้านบาท ดำเนินการเสริมความมั่นคงโบราณสถานประตูเมืองพิมายด้านทิศเหนือ(ประตูผี)ให้มั่นคงและแข็งแรง ปรับปรุงพื้นที่คูเมืองให้เป็นแนวคูเมืองเดิมและปรับภูมิทัศน์คูเมืองรอบกำแพงเมืองให้คงอยู่ตามสภาพเมืองโบราณ


“โครงการขับเคลื่อน Soft Power โคราชเมืองศิลปะ และพัฒนาคูเมืองกำแพงเมือง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จะทำให้โคราชเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวคนไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และช่วยสร้างอาชีพ สร้างงานและรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาและประเทศ” นางสาวสุดาวรรณ กล่าวไม่มีความคิดเห็น