Breaking News

วธ. รวมใจ 5 ศาสนา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเพชรบูรณ์

 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถศาสนิกสัมพันธ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ นำเครื่องสมณบริขารถวายแด่พระภิกษุ สามเณร และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้นำทางศาสนา และศาสนิกชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้แทนองค์การทางศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรมนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ร่วมกับ วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วัดเทพลีลา วัดหัวลำโพง วัดบำเพ็ญเหนือ วัดบางเพ็งใต้ วัดลาดปลาเค้า วัดบรมสถล วัดสะพาน ตลอดจนองค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ จัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 มอบเครื่องสมณบริขาร เครื่องอุปโภค-บริโภค และผ้าห่มกันหนาว จำนวนกว่า 1,000 ชุด ให้แก่ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมและภัยหนาว อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้นำศาสนากับศาสนิกชนในพื้นที่ และเยี่ยมเยียนศาสนสถานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ในการนี้ กรมการศาสนาจะได้นำเครื่องสมณบริขาร จำนวน 300 ชุด เครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุด ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร และนำเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 100 ชุด ผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืน มอบแก่ศาสนิกชน ณ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม อำเภอหล่มสัก พร้อมทั้งนำเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 200 ชุด ผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืน มอบแก่ผู้นำทางศาสนาคริสต์ เด็ก เยาวชน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนคริสตชนผู้ประสบภัย ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ อำเภอเขาค้อ รวมถึงนำเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 200 ชุด ผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืน มอบให้แก่ผู้นำทางศาสนา ณ บ้านศาสนิกสัมพันธ์ อำเภอเมืองฯ และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 100 ชุด แก่ผู้นำทางศาสนา ณ มัสยิดวังชมพู อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งนอกจากการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว กรมการศาสนายังได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติในเบื้องต้นอีกด้วย


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า การจัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ แสดงถึงความห่วงใยของภาครัฐ องค์การทางศาสนาทุกศาสนา และองค์กรเครือข่ายภาคเอกชนที่มีต่อประชาชนชาวไทย ซึ่งที่ผ่านมา องค์การทางศาสนาต่าง ๆ ในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งหวังที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับศาสนิกชน เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและศาสนิกชนทุกศาสนา ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน บนพื้นฐานหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างความรัก ความสามัคคีในสังคมไทย โดยทุกองค์การศาสนาในประเทศไทยต้องร่วมกันสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ศาสนิกชนเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา ทำให้ประเทศมีความสงบร่มเย็นในมิติศาสนาอย่างยั่งยืนสืบไป

/////


ไม่มีความคิดเห็น