Breaking News

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก และสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล นายสันติ สาทิพย์พงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก และซิสเตอร์วิมลรัตน์ ศรีธรักษา ผู้แทนสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนาเข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ไม่มีความคิดเห็น