Breaking News

สสท. เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สามัญประจำปีของ The ICA-AP ที่ประเทศฟิลิปปินส์

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุมประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)  เข้าร่วมประชุม สมัชชาใหญ่สามัญประจำปีขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างภูมิภาคเอเชียฟิก ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2566 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ โดยในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ การศึกษาและสถาบัน พัฒนาการสหกรณ์     ( The ICA-AP committee on Cooperative in Educational Institutions ) ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ สนใจ และชื่นชม ในความก้าวหน้าของการศึกษาและการฝึกอบรมของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จึงได้มีมติในที่ประชุมเห็นชอบที่จะจัดประชุมประจำปี 2567 ในประเทศไทยพร้อมทั้งศึกษาดูงานขบวนการสหกรณ์ไทยในปลายเดือนธันวาคม 2567 และจากการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ การค้าและธุรกิจสหกรณ์ระหว่างประเทศ (The ICA-AP Tarde & Business committee) ได้มีมติที่ประชุมให้ประธาน ฯ สสท. เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 คน อันเนื่องมาจากคณะกรรมการชุดนี้จะเข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยสนใจเรื่องการจัดการแสดงสินค้าระหว่างประเทศ โดยที่ผ่านมาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการค้าระหว่างประเทศไม่ว่ากับประเทศศรีลังกาหรือประเทศลาวจนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการชุดนี้ 


ทั้งหมดนี้เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมนอกรอบก่อนที่จะมีพิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ในภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิกในวันที่ 8 นี้ ซึ่งจะเป็นการรวมตัวของสุดยอดผู้นำสหกรณ์ในเอเซีย
ไม่มีความคิดเห็น