Breaking News

เริ่มแล้ว!! ประชุมเครือข่าย สสส.โลก INHPF สสส. ไทยเจ้าภาพสานพลังขับเคลื่อนนวัตกรรม สู่สุขภาวะที่เป็นธรรมของคนทุกกลุ่ม ครบรอบ 22 ปีแห่งการขับเคลื่อนสุขภาวะ เดินหน้าผลักดันให้สุขภาพเป็นสิทธิของทุกคนในทุกสังคม

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2566 ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ (the International Network of Health Promotion Foundations-INHPF) จัดการประชุมเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 The 20th International Network of Health Promotion Foundations 2023 หรือ the 20th INHPF Annual Meeting 2023 ภายใต้ธีม “ก้าวต่อไปของเครือข่าย สสส. โลก: ขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม” The Next Step of INHPF: Accelerating Health Promotion Innovations towards Equitable Well-being โดยมีผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศกว่า 300 คนเข้าร่วม


รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการกองทุน สสส. และประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 สสส. กล่าวว่า สสส. ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายเวทีระดับนานาชาติ INHPF เป็นครั้งที่ 2 หลังจากเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี 2556 ซึ่งครบ 1 ทศวรรษพอดี ในโลกปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ มีความท้าทายด้านสุขภาพเกิดขึ้นมากมาย อาทิ ภาระโรคซ้ำซ้อน การเกิดเชื้อโรคอุบัติใหม่ โรคระบาดใหญ่ทั่วโลก เช่น โควิด-19 ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร การเปลี่ยนแปลงเชิงระบาดวิทยา วิกฤตเศรษฐกิจ และสังคม ล้วนเพิ่มความท้าทายการทำงานสร้างสุขภาพมากขึ้น

“แนวทางการส่งเสริมสุขภาพที่เคยใช้ได้ผลในหลายประเทศ รวมทั้งไทยต้องปรับให้สอดรับกับสถานการณ์สุขภาพที่เปลี่ยนไป จำเป็นต้องพัฒนาแนวคิด นวัตกรรมสร้างสุขภาวะ เชื่อมความร่วมมือข้ามองค์กร ข้ามพรมแดนประเทศ และในวันนี้เป็นวันครบรอบ 22 ปี ของการจัดตั้ง สสส. ตั้งแต่ปี 2544 ได้แสดงบทบาทกลไกนวัตกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพทั่วประเทศ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สสส. ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบทเรียนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ช่วยส่งเสริมความร่วมมือของสมาชิก องค์กรพันธมิตร นำไปสู่การประกาศปฏิญญาครั้งแรกของเครือข่าย INHPF ยกระดับมุ่งสู่สุขภาวะที่เป็นธรรมของคนทุกกลุ่ม มุ่งมั่นร่วมกันขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ภูมิภาค และระดับโลก” รศ.นพ.สรนิต กล่าว
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า 23 ปีที่แล้ว เครือข่าย INHPF หรือ สสส.โลก ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพประเทศต่าง ๆ ที่สนใจงานสร้างเสริมสุขภาพประชากรผ่านการดำเนินงานของกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ ก้าวต่อไปของเครือข่ายสสส.โลก จะมุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม มีแรงบันดาลใจจากมุมมองของทศวรรษต่อไปของเครือข่าย INHPF ที่ต้องขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะที่เป็นธรรมสำหรับทุกคน การประชุมครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย INHPF ผ่านการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือซึ่งกันและกัน ร่วมประกาศจุดยืน ยกระดับงานสร้างเสริมสุขภาพสู่วาระสุขภาพระดับโลก
“สุขภาวะที่เป็นธรรม คือการให้สุขภาพเป็นสิทธิของทุกคนโดยไม่แบ่งแยก ไม่ว่าจะเป็นสภาวะสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ มีเป้าหมายเน้นการปรับปรุงระบบสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพที่ไม่พึ่งแต่ระบบรักษาพยาบาลเท่านั้น แต่ยังเน้นปัจจัยทางสังคม และเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของบุคคล และชุมชน ความมุ่งมั่นของเครือข่าย INHPF คือการพัฒนาแนวทางใหม่ในการสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นธรรม และมีเป้าหมายที่ให้สุขภาพเป็นสิทธิของทุกคนในทุกสังคม อาทิ การขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้น การเข้าสู่สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว วิวัฒนาการของโรครูปแบบต่าง ๆ” ดร.สุปรีดา กล่าว
นพ.อเลสซานโดร ดีเมโย ประธานเครือข่ายกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ The International Network of Health Promotion Foundations – INHPF และผู้จัดการกองทุน สสส. แห่งรัฐวิคตอเรีย ออสเตรเลีย กล่าวว่า ตลอดระยะ 23 ปีที่ผ่านมาเครือข่าย INHPF ได้รับการพัฒนาเป็นกลไกที่แข็งแกร่ง สำหรับการทำงานร่วมกัน และแบ่งปันการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกที่หลากหลาย ที่ผ่านมาสมาชิกเครือข่ายได้ร่วมกัน ทำหน้าที่บทบาทเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศต่างๆ ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นกลไกนวัตกรรม เป็นโมเดลที่สำคัญรับคณะศึกษาดูงาน แบ่งปันบทเรียนองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่นานาประเทศทั่วโลก จัดการเวทีวิชาการและเวทีคู่ขนานการประชุมระดับโลก ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเผยแพร่ต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดีของกองทุนสร้างเสริมสุขภาพในเครือข่ายฯ ส่งเสริม และพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรที่สำคัญ อาทิ องค์การอนามัยโลก และ มูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ (SEATCA) ในการผลักดันการดำเนินการร่วมที่สำคัญ โดยเฉพาะการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศต่างๆ ในการจัดตั้งกองทุนที่ยั่งยืนในการสร้างเสริมสุขภาพ

“สสส. เป็นผู้นำ และเป็นต้นแบบของโลกด้านการส่งเสริมสุขภาวะ และเป็นผู้นำเครือข่าย INHPF ที่มีความพร้อมทั้งด้านนโยบาย การนำไปปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม การรณรงค์สังคม การพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนกลไกสร้างเสริมสุขภาพที่สสส. ได้พัฒนาแนวทางการทำงานใหม่ๆ โดยเฉพาะประเด็นบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารทำลายสุขภาพ ที่ล้วนเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต้องเผชิญ โดยเฉพาะการรณรงค์สังคมที่เน้นไปที่กลุ่มเด็ก และเยาวชน ให้มีสุขภาวะดี ซึ่งกลุ่มประชากรสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถเรียนรู้การทำงาน นำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละประเทศได้” นพ.อเลสซานโดร กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น