Breaking News

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดประกวดโครงการนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด อาหารพื้นถิ่นไทย พัฒนาได้ ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ชิงทุนการศึกษา มูลค่า 130,000 บาท


ด้วยคนไทยที่เป็นผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่ยังไม่ทราบถึงข้อมูลอาหารฉายรังสีที่ถูกต้อง จนเกิดความกังวลและเข้าใจผิด ทำให้อาหารฉายรังสีไม่เป็นที่รู้จักและไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร เพื่อเป็นการยกระดับการรับรู้เรื่องการฉายรังสีในอาหารอย่างคลอบคลุมให้กับคนไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด อาหารพื้นถิ่นไทย พัฒนาได้ ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยแบ่งคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันไว้ 2 ประเภท คือ
ประเภท อุดมศึกษา
• ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาและมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปีที่ 1-4) หรือเทียบเท่า
• ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเป็นทีมๆละ ไม่เกิน 3 คน
• สมาชิกภายในทีมสามารถมาจากหลายมหาวิทยาลัยได้ ไม่จำกัดคณะ
• ผู้สมัครสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือไม่มีก็ได้
ประเภท บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
• ผู้สมัครต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษากำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัย
• ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเป็นทีมๆละ ไม่เกิน 3 คน
• สมาชิกภายในทีมสามารถมาจากหลายมหาวิทยาลัยได้ ไม่จำกัดคณะ
โดยเปิดรับสมัครส่งผลงาน ตั้งแต่ 15 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้เข้ารอบชิง 10 ทีม ในเดือนสิงหาคม 2563
ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สทน. และกระบวนการฉายรังสี Download ใบสมัครได้ที่ www.tint.or.th และ www.facebook.com/thai.nuclear ส่งใบสมัครและข้อเสนอผลงานมาที่ E-mail : tintfoodinnovation@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

ไม่มีความคิดเห็น