Breaking News

แม็คโคร ชูนโยบาย”เคียงข้างเกษตรกรไทย” จับมือกรมการค้าภายใน ผลักดันสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน รับซื้อปลากะพง 3,000 ตัน ช่วยชาวประมงโดนพิษโควิด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ขานรับกรมการค้าภายใน รับซื้อปลากะพง ช่วยชาวประมงทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 จำนวน 3,000 ตัน พร้อมชูนโยบายแม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย ผลักดันสินค้าเกษตร ปักธงธุรกิจสู่ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกษตรกรไทยได้รับความเดือนร้อนเป็นวงกว้าง แม็คโคร จึงร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับซื้อสินค้าการเกษตรทุกประเภทอย่างต่อเนื่องทั้ง ผัก ผลไม้ กว่า 200,000 ตันต่อปี ตลอดจนยังได้รับซื้อปลากะพง จากชาวประมงทั่วประเทศ จำนวน 3,000 ตัน โดยแม็คโครทำหน้าที่ในการกระจายปลากะพงคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานไปยังลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ และลูกค้าทั่วไป ”
“แม็คโครให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลผลิตการเกษตร ภายใต้นโยบาย แม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย และหลัก 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ เกษตรกร และลูกค้า มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ และยังพัฒนาขีดความสามารถเกษตรกรไทย บูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ให้ความรู้ในเรื่องความต้องการของตลาด และการพัฒนาพันธุ์ รวมถึงกระบวนการเพาะปลูกตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ และสนับสนุนช่องทางการจำหน่าย กิจกรรมทางการตลาด กระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าเกษตรผ่านแม็คโคร 134 สาขาทั่วประเทศ โดยคาดว่าปีนี้จะรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรไทย มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มากว่า 20 %”
ทั้งนี้ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานรับซื้อและจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งผัก ผลไม้ฤดูกาล ตลอดจนปลากะพง ณ แม็คโคร สาขานครอินทร์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น