Breaking News

"ศักดิ์ชาย" ได้รับความไว้วางใจจากสโมสรสมาชิก ให้เป็นผู้นำมวยไทยเข้าสู่โอลิมปิกเกมส์ต่อไป ในตำแหน่งนายกสมาคมกีฬามวยไทยฯต่อไป ด้วยมติเลือกตั้งเป็นเอกฉันท์ในการประชุมประจำปี

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ. ห้องประชุมสมาคมกีฬามวยไทยฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย ก่อนถึงวาระเลือกตั้ง ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมฯและประธาน IFMA ได้ย้อนประวัติศาสตร์ ให้ที่ประชุมทราบว่า มวยไทยได้รับดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2539 ในการผลักดันมวยไทยเข้าสู่ขบวนการโอลิมปิก และได้รับการรับรองเป็นกีฬาสากล โดยสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติเมื่อ พ.ศ. 2549 และได้รับการรับรองจาก IOC เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ใช้เวลาถึง 20 ปี จึงประสบความสำเร็จ มีศักดิ์และสิทธิ์ในการเข้าสู่ในโปรแกรมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 
โดยขณะนี้ รมต. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมแผนยุทธศาสตร์มวยไทยสู่โอลิมปิก 2024 แล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้เพราะประเทศไทยและมวยไทยมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งกับสหพันธ์มวยไทยแห่งฝรั่งเศส ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนมวยไทยสู่โอลิมปิกเป็นอย่างดี แต่มวยไทยจะเข้าสู่โปรแกรมแข่งขันได้หรือไม่เป็นเรื่องในอนาคต ถ้าไม่ดำเนินการก็ไม่มีโอกาส
สำหรับผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ปรากฏว่า ไม่มีใครประสงค์จะลงสมัครเลือกตั้งดำรงตำแหน่งกับ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ สโมสรสมาชิกจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ ดร.ศักดิ์ชาย ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ 

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้แทนสโมสรสมาชิกได้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ โดยมีสาระเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เปิดโอกาสให้มวยไทยอาชีพเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ได้ ตามหลักเกณฑ์ของ IOC และจะนำส่งข้อบังคับสมาคมฯที่แก้ไขใหม่นี้ให้ กกท. พิจารณาจัดทะเบียนรับรองต่อไป"ศักดิ์ชาย" ได้รับความไว้วางใจจากสโมสรสมาชิก ให้เป็นผู้นำมวยไทยเข้าสู่โอลิมปิกเกมส์ต่อไป ในตำแหน่งนายกสมาคมกีฬามวยไทยฯต่อไป ด้วยมติเลือกตั้งเป็นเอกฉันท์ในการประชุมประจำปี 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ. ห้องประชุมสมาคมกีฬามวยไทยฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย ก่อนถึงวาระเลือกตั้ง ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมฯและประธาน IFMA ได้ย้อนประวัติศาสตร์ ให้ที่ประชุมทราบว่า มวยไทยได้รับดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2539 ในการผลักดันมวยไทยเข้าสู่ขบวนการโอลิมปิก และได้รับการรับรองเป็นกีฬาสากล โดยสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติเมื่อ พ.ศ. 2549 และได้รับการรับรองจาก IOC เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ใช้เวลาถึง 20 ปี จึงประสบความสำเร็จ มีศักดิ์และสิทธิ์ในการเข้าสู่ในโปรแกรมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์
โดยขณะนี้ รมต. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมแผนยุทธศาสตร์มวยไทยสู่โอลิมปิก 2024 แล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้เพราะประเทศไทยและมวยไทยมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งกับสหพันธ์มวยไทยแห่งฝรั่งเศส ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนมวยไทยสู่โอลิมปิกเป็นอย่างดี แต่มวยไทยจะเข้าสู่โปรแกรมแข่งขันได้หรือไม่เป็นเรื่องในอนาคต ถ้าไม่ดำเนินการก็ไม่มีโอกาส 
สำหรับผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ปรากฏว่า ไม่มีใครประสงค์จะลงสมัครเลือกตั้งดำรงตำแหน่งกับ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ สโมสรสมาชิกจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ ดร.ศักดิ์ชาย ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้แทนสโมสรสมาชิกได้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ โดยมีสาระเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เปิดโอกาสให้มวยไทยอาชีพเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ได้ ตามหลักเกณฑ์ของ IOC และจะนำส่งข้อบังคับสมาคมฯที่แก้ไขใหม่นี้ให้ กกท. พิจารณาจัดทะเบียนรับรองต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น