Breaking News

ป.ป.ส. เปิดตัว YouthTubers สร้างพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ใช้ยาเสพติด Save Zone, No New Face เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนไทยแสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า ในโลกปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทอย่างมากในการเป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ของคนทุกช่วงวัย ทั้งที่เป็นเรื่องทั่วไปหรือเรื่องที่มีความเฉพาะเจาะจง สำนักงาน ป.ป.ส. ได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่าประชากรที่อยู่ในช่วงอายุ 15 - 24 ปี หรือเยาวชนเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจ และใช้สื่อสังคมออนไลน์มาก ดังนั้น จึงเห็นถึงความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชน โดยการสร้างพื้นที่ ให้เยาวไทยได้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการทำเนื้อหาในเรื่องที่ตนเองรัก/ชอบเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ และจะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือและพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหาของตนเองส่งประกวดภายใต้โครงการ YouthTubers 
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้โครงการนี้เยาวชนไทยจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานโดยผ่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เช่น น้าเน็ก (เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา) บี้ เดอะสกา (กฤษณ์ บุญญะรัง) และ เบ๊นซ์ อาปาเช่ (อัครเดช โยธาจันทร์) ร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคในการสร้างเนื้อหาในเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเทคนิคการใช้โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป และการถ่ายวิดีโออย่างมืออาชีพ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปคิดสร้างสรรค์จัดทำวีดิทัศน์สั้น (Short Clip) เพื่อส่งเข้าประกวด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยในสังคมออนไลน์ด้วยการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกและแสดงความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดโอกาสการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวรายละเอียดในตอนท้ายว่าโครงการ YouthTubers สนับสนุนเยาวชนไทยได้แสดงถึงศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่ในตัวเอง รวมถึงผลักดันให้เหล่าเยาวชนได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 - 24 ปี ที่มีความสนใจในการสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยการส่งคลิปเข้าประกวดประเภททีม ทีมละไม่เกิน 2 - 5 คน ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าและระดับอาชีวศึกษา ได้พัฒนาความสามารถ และทักษะอย่างต่อเนื่องผ่านคอร์สเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์โครงการ เพื่อต่อยอดแนวความคิด ขับเคลื่อนแรงบันดาลใจและนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผลงานของตนเองให้ดียิ่ง 

สำหรับการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกรอบแรกในประเภทละ 20 ทีม (รวม 40 ทีม ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าและอาชีวศึกษา) เข้าสู่การเรียนตัวต่อตัว พร้อมเรียนรู้ในการเป็น YouthTubers อย่างเข้มข้นกับเหล่าวิทยากรอย่างใกล้ชิด ผ่านโปรแกรม Zoom และพัฒนาผลงานเพื่อเข้าประกวดชิงเงินรางวัลในการประกวด รอบสุดท้าย ส่วนเกณฑ์การประกวดคลิปสั้นภายใต้โครงการ มีรางวัลจำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า มากถึง 150,000 บาท แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทมัธยมปลายหรือเทียบเท่า/อาชีวศึกษา รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและรางวัลชมเชยจำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท และผู้สมัครทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งเยาวชนที่อยู่ในเกณฑ์และสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กรกฎาคม ประกาศผลคัดเลือกรอบแรก 40 ทีม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 และประกาศผลการตัดสินในวันที่ 4 กันยายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.savezonenonewface.com

ไม่มีความคิดเห็น