Breaking News

คกก. คุณธรรมแห่งชาติ เห็นชอบผลการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 248 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมด้วย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ คนที่ 1 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณา คัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นและคนดีศรีจังหวัดและคนดีศรีกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับพัฒนาคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 42,430 แห่ง และเห็นชอบผลการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น รวมจำนวน 248 แห่ง รวมทั้งเห็นชอบผลการคัดเลือกคนดีศรีจังหวัด และคนดีศรีกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 160 คน ประกอบด้วย ประเภทเด็ก/เยาวชน (อายุ 13 - 25 ปี) และประเภทประชาชน จาก 76 จังหวัด รวม 152 รางวัล และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 8 รางวัล อีกทั้งจะผลักดัน 6 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ของศูนย์คุณธรรม เพื่อบูรณาการความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การเฝ้าระวัง/ติดตาม/รายงานสถานการณ์คุณธรรมทุกจังหวัด การผลักดันการส่งเสริมคุณธรรมเป็นวาระจังหวัด การค้นหาต่อยอดทุนความดีในชุมชนร่วมกับเครือข่ายองค์การทางศาสนา การพัฒนาครูโค้ชเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม การพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม และการพัฒนานักสื่อสารคุณธรรม/ความดี เพื่อผลิตสื่อที่มีคุณภาพและคุณธรรมโดยจะนำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยต่อไป


รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบผลความก้าวหน้าตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 9 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 8 ตัวชี้วัด และมีผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 1) ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” 2) หน่วยงานภาครัฐน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน มีค่า ITA เพิ่มขึ้น 3) จำนวนเครือข่ายทางสังคมมีขีดความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 4) จำนวนเครือข่าย/องค์กรจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำกิจกรรม 5) องค์กรเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยเพื่อรองรับการส่งเสริมคุณธรรม 6) จำนวนหน่วยงานภาครัฐมีค่า ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7) ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย 8) จำนวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่าย และอยู่ระหว่างติดตามผล จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ จำนวนประชากร มีกิจกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น โดยจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2566รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่ออีกว่า เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยให้เกิดความต่อเนื่อง ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกรอบแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะอนุกรรมการระดับนโยบาย จำนวน 4 คณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย คณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) อันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งนี้จะได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ
โดดเด่นทั้ง 248 แห่ง และรางวัลคนดีศรีจังหวัดและคนศรีกรุงเทพมหานคร จากนายกรัฐมนตรี ในช่วงเดือนมกราคม 2567 ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น