Breaking News

คาร์กิลล์ คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นคินเซนทริคแห่งประเทศไทย 2566 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อนตอกย้ำความมุ่งมั่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน

คาร์กิลล์ บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านอาหารและเกษตรกรรม คว้า “รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นของคินเซนทริคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566” นำโดย นายธิติ ตวงสิทธิตานนท์กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นายวิชญะ พงศ์ผาสุก ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มธุรกิจคาร์กิลล์ ประเทศไทย และ นายอภิชัย ศรีสว่าง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสนับสนุนธุรกิจและงานบริการพนักงาน บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จากบริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการประเมินและการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management)กรุงเทพฯ (14 ธันวาคม 2566)
- คาร์กิลล์ บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านอาหารและเกษตรกรรม ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คว้ารางวัลระดับโลก “รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นของคินเซนทริคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566” (Kincentric Best Employers Thailand 2023) โดยบริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด (Kincentric Thailand) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการประเมินและการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมากว่าหลายทศวรรษของคาร์กิลล์ที่มุ่งมั่นยกระดับองค์กรเพื่อก้าวเป็นองค์กรดีเด่นที่น่าร่วมงานมากที่สุด (Employer of Choice) ในประเทศไทย โดยในครั้งนี้ เป็นการรับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และคาร์กิลล์ยังเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพียงบริษัทเดียวจากองค์กรทั้งหมดที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้อีกด้วย
คาร์กิลล์ดำเนินธุรกิจภายใต้ความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลกอย่างยั่งยืน และคาร์กิลล์ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด ด้วยความยึดมั่นว่าพนักงานคือเบื้องหลังของความสำเร็จในทุกก้าวสำคัญของคาร์กิลล์ พนักงานจึงเปรียบเสมือนรากฐานที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สำหรับรางวัล Kincentric Best Employer Thailand 2023 เป็นการรับรางวัลต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ของคาร์กิลล์ โดยมีการพิจารณาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร ได้แก่ ด้านความคิดเห็นของพนักงานในองค์กร ด้านกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร ด้านนโยบายการดำเนินธุรกิจและการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านความสอดคล้องของภาพรวมองค์กร
นายวัชรพล ประสพเกียรติโภคา กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจคาร์กิลล์โปรตีน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้แทนคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัทคาร์กิลล์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “คาร์กิลล์มุ่งมั่นในการหล่อเลี้ยงผู้คนทั่วโลกอย่างยั่งยืนด้วยโภชนาการอาหารที่ถูกต้องและเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่า คาร์กิลล์เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า พนักงานของเรามีส่วนร่วมในทุกการสร้างสรรค์และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทย รวมถึงในทุกก้าวของความสำเร็จขององค์กร เราจึงให้ความสําคัญกับเหล่าพนักงานผู้เป็นทรัพย์สินอันมีค่าที่สุดขององค์กร ผ่านการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วยค่านิยมหลักสามประการที่คาร์กิลล์ยึดมั่น ประการแรกคือ การยืนหยัดที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้อง (Doing the Right Thing) เราทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์และโปร่งใสเพื่อองค์กร พนักงาน ผู้บริโภค และโลกของเรา ประการที่สองคือ การให้ความสําคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก (Putting People First) ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยทางร่างกายหรือสุขภาพจิตใจของพนักงาน เราพร้อมส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้เห็นถึงคุณค่าของความแตกต่าง นำไปสู่การหลอมรวมไว้ซึ่งความหลากหลายและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการทำงานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคน และประการสุดท้าย การตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น (Reaching Higher) เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงานในการร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ผ่านการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

รางวัล Kincentric Best Employer Thailand 2023 จึงถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของคาร์กิลล์ ผ่านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ได้แก่
1) People First (ให้ความสําคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก) – ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านแนวคิดการให้ความสําคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรกของคาร์กิลล์ เพื่อให้พนักงานทุกระดับรู้สึกได้ถึงการได้รับการยอมรับ อีกทั้งยังตระหนักถึงคุณค่าของการมีอยู่ของตนเองและรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในองค์กร สร้างพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกระดับเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (ZERO Harm) รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ชุมชนใกล้เคียง และสิ่งแวดล้อม
2) Diversity-Equity-Inclusion (ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก) – ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยกเป็นรากฐานของกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลของคาร์กิลล์ที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินงานรวมถึงการริเริ่มกิจกรรมเพื่อกลุ่มพนักงาน
3) Customer Driven (การขับเคลื่อนด้วยลูกค้า) –ให้ความสำคัญกับลูกค้ารวมถึงผู้บริโภค โดยยึดเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนและการพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อส่งมอบคุณค่าและผลิตภัณฑ์อาหารที่เต็มเปี่ยมไปด้วยโภชนาการเพื่อหล่อเลี้ยงผู้คนทั่วโลก
นอกจากนี้ การได้รับรางวัลอันทรงเกียรติถึง 2 ปี ซ้อนยังสะท้อนให้เห็นว่า การมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเป็นรากฐานสำคัญในการสานต่อแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคาร์กิลล์ ครอบคลุมทั้ง 4 มิติที่สำคัญ เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่การทำงานที่ปลอดภัย ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางอาชีพ พร้อมยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น 1) ด้านสุขภาพและความปลอดภัย คาร์กิลล์มุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ พร้อมสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 2) ด้านสิทธิมนุษยชน คาร์กิลล์เคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคนอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริเวณใกล้เคียง 3) ด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก (DEI) คาร์กิลล์มีการสนับสนุนความแตกต่างหลากหลายของพนักงานในองค์กร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงาน และ 4) ด้านการพัฒนาบุคคลอย่างเป็นมืออาชีพ คาร์กิลล์ส่งเสริมวิชาชีพและมอบโอกาสให้พนักงานได้ยกระดับความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างการเติบโตทางอาชีพและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานรวมถึงการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจ ชุมชน ให้ยั่งยืนต่อไป
คาร์กิลล์จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของเราเป็นสำคัญ พร้อมเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและการเติบโตทางอาชีพการงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานในทุกระดับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันต่อไป
เกี่ยวกับคาร์กิลล์
คาร์กิลล์มีพนักงานกว่า 155,000 คน ใน 70 ประเทศที่ทำงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำให้โลกดีขึ้น ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และยั่งยืน ทุกๆ วัน เราเติบโตไปด้วยการเชื่อมต่อกับเกษตกรเข้ากับตลาด เชื่อมลูกค้าเข้ากับวัตถุดิบที่ดี และเชื่อมคนกับสัตว์ด้วยอาหารที่พวกเขาต้องการ เราได้นำเอาประสบการณ์กว่า 155 ปี มาผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และอินไซต์ของตลาดเพื่อให้สามารถเป็นพันธมิตรด้านอาหาร เกษตรกรรม การเงิน และอุตสาหกรรมที่ได้ความไว้วางใจในกว่า 125 ประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างอนาคตทางการเกษตรให้แข็งแรงและยั่งยืน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Cargill.com และ News Center

ไม่มีความคิดเห็น