Breaking News

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) เข้าสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) เข้าสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คุณชินภูมิ โชติกิจนุสรณ์ ผุ้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อสินค้าผัก และผลไม้ ฟาร์ม บริษัท บีเจซี บิ๊กซี คุณกลศ หิรัญบูรณะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินสตรูเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี ผู้บริหารกลุ่มบริษัท บางกอกอินสตรูเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด วิทยากร และผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าร่วม ณ ห้อง Gallery 3 ชั้น G หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวเปิด พร้อมเดินชมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และให้กำลังผู้ประกอบการที่มาร่วมงานทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 411 คน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพชุมชน ผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการแข่งขันทางการตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ให้ได้มาตรฐานและสามารถกระจายสินค้าไปจำหน่ายได้ทั่วประเทศ สร้างรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดงานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยผ่านสินค้าทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศโดยการอบรมได้ครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชนมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณธารกมล จันทร์ประภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยา และคณะ จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข คุณภเชศ จารุมนต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ คุณชินภูมิ โชติกิจนุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อสินค้าผัก ผลไม้ ฟาร์ม และเอสเอ็มอี จาก กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี คุณวาสนา ธีรธรรม ผู้จัดการบิ๊กซีสาขารัชดาภิเษก คุณณลินพัฒน์ แววจันทร์ชยากร ผู้จัดการบิ๊กซี สาขาราชดำริ คุณกลศ หิรัญบูรณะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก อินสตรูเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด คุณพรชัย จิรโสภณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank โดยมีกิจกรรม อาทิ การบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับตลาดค้าปลีกทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรม Workshop เตรียมความพร้อมชุมชน ผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาด Modern Trade การบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับ การขอจดแจ้งเลขทะเบียนอย. การขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น