Breaking News

สสส. ผนึก ม.ศิลปากร ลงนาม MOU พัฒนาศักยภาพเภสัชกรกว่า 200 คน ประเดิมโครงการแรก “จิตวิทยาสุขภาพ และพฤติกรรมบำบัด” เสริมแรงบวก-สร้างแรงจูงใจ-รู้คุณค่าตัวเองในผู้ป่วย ให้การดูแลสุขภาพเป็นศาสตร์และศิลป์ช่วยปรับพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค สู่การมี สุขภาพกาย-ใจที่ดี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เรื่องพัฒนาหลักสูตรการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การวิจัย และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านเภสัชกรรม ระหว่าง นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สสส. ศ.ดร. นพ.นันทวัช  สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการ ThaiHealth Academy และ ศ.ดร.เภสัชกร พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
นางเบญจมาภรณ์ กล่าวว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคน ให้มีจิตสาธารณะรับผิดชอบสังคม รักการเรียนรู้พัฒนาตนเองตลอดชีวิต สร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน ยกระดับทักษะเดิมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน โดยวางทิศทาง และยุทธศาสตร์ผ่านการดำเนินงานของ ThaiHealth Academy มุ่งพัฒนาหลักสูตร ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ เช่น องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ องค์กรภาคสังคม และบุคคล MOU ครั้งนี้ สสส. คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพราะเภสัชกรที่โรงพยาบาล หรือร้านยา นอกจากคัดเลือกจ่ายยา ติดตามดูแลการใช้ยา ยังมีบทบาทสำคัญให้คำปรึกษาส่งเสริมป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยพร้อม ๆ กับการใช้ยาด้วยแนวคิด ด้านจิตวิทยาสุขภาพ และพฤติกรรมบำบัด เพิ่มความปลอดภัยการใช้ยา ความร่วมมือ และผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี 

ศ.ดร.นพ.นันทวัช กล่าวว่า ThaiHealth Academy กำลังก้าวสู่ปีที่ 4 มีหลักสูตร Online Onsite  กว่า 50 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย เวทีเสวนาออนไลน์ ให้ความรู้ด้านสุขภาวะ เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Leisure Learning) สร้างเครือข่ายนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ 3,955 คน เกิดพันธมิตรความร่วมมือกว่า 5 หน่วยงาน โดยเปิดโครงการแรก คือ จิตวิทยาสุขภาพ และพฤติกรรมบำบัดสำหรับเภสัชกร มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คนทั่วประเทศ เรียนรู้บทบาทเภสัชกร ปฏิบัติงานผสมผสานทางจิตวิทยาเชิงบวก ช่วยผู้ป่วยลดความเครียด ผ่อนคลาย ตระหนักถึงความเข้มแข็ง ให้มีเป้าหมายในชีวิต ไปจนถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หันมาใส่ใจต่อการรักษาดูแลสุขภาพ เป็นอีกทางที่สร้างผลลัพธ์ลดจำนวนคนไข้ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ มาร่วมเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ กับหลักสูตร ThaiHealth Academy ได้ที่ www.thaihealthacademy.com

ศ.ดร.เภสัชกร พรศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับทิศทางความร่วมมือในอนาคต คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร สามารถนำจุดแข็งของคณะร่วมให้ความรู้ และฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ สนับสนุนกิจกรรมของ สสส. เช่น จัดประชุมวิชาการ ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เภสัชกร หรือผู้ที่สนใจ นอกจากนั้นทางคณะกำลังดำเนินการจัดตั้ง Silpakorn University Health Academy (SUHA) เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านสุขภาพ เช่น สุขภาพดิจิทัล นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการ- ผู้นำด้านสุขภาพ ศิลปะบำบัด และหลักสูตรอื่น ๆ ตามแนวโน้มบริบทโลก เน้นหลักสูตรสมัยใหม่ ครอบคลุมบุคลากรทางสุขภาพ และบุคคลทั่วไป เสริมงานด้านการวิจัย ความรู้ใหม่ เป็นความร่วมมือที่ร่วมกับ สสส.ต่อ
ไม่มีความคิดเห็น