Breaking News

สมาคมโรงแรมไทยได้ขอเข้าพบท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปวิณ ชำนิประศาสน์เพื่อขอหารือเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักประเภท AirBNB

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารสมาคมโรงแรมไทยนำโดย คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมฯ ได้ขอเข้าพบท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปวิณ ชำนิประศาสน์ เพื่อขอหารือเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักประเภท AirBNB สรุปประเด็นดังนี้

นายชัยรินทร์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 ชี้แจง ได้คุยกับสมาคมฯ แล้วในเรื่องการแก้ไขกฎหมายโรงแรม ส่วนรายละเอียดจะนำไปคุยร่วมกัน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบายเรื่องการแก้กฎหมายใช้เวลานาน แต่แก้กฎกระทรวงจะทำได้เร็ว ทางสมาคมฯ คิดอย่างไร
ทางสมาคม ได้เสนอแนวคิดว่า
ข้อที่ 1 ควรแก้กฎหมายในเรื่องการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องแจ้งเลขที่ใบอนุญาต
ข้อที่ 2 เรื่อง AirBNB ให้ออกกฎกระทรวงควบคุมให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อที่ 3 เรื่องการจับกุมโรงแรมที่ผิดกฎหมาย แต่ไม่ได้กล่าวโทษตามกฎหมายอื่น เช่นกฎหมายควบคุมอาคารที่สามารถสั่งปิดอาคารได้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้กระทำผิดไม่หลาบจำ ซึ่งทางมหาดไทยไม่ขัดข้องที่จะแจ้งนายอำเภอ
รองปลัดฯ นอกจากจะรับข้อเสนอของสมาคมฯ แล้ว ทางมหาดไทยขอให้สมาคมโรงแรมไทยร่วมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะทำโรงแรมให้เข้าใจขั้นตอนการทำโรงแรม เพราะการให้ท้องถิ่นให้คำปรึกษามักจะให้ก่อสร้างที่พักอาศัยรวมและไปขอเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารซึ่งยากกว่าในภายหลัง

ไม่มีความคิดเห็น