Breaking News

กทปส. จัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) หวังระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บท ณ จ.เชียงใหม่

สำนักกองทุนวิจัยและพัฒน จัดกิจกรรมสัมมนา Focus Group เพื่อระดมความเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ระยะ 4 ปี (2563-2566) โดยมีนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงาน และนายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนฯ (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) พูดบรรยายแนวทางการจัดสรรเงินกองทุน กทปส. ประจำปี 2563 ซึ่งภายในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผศ. นอ. ดร. ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ ผู้มีประสบการณ์ที่เคยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมทุนจากกองทุนฯ (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) เข้าร่วมบรรยาย ณ โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นีย์ฮับ จังหวัดเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น