Breaking News

สันนิบาตสหกรณ์ฯ ระดม สสจ. 76 จังหวัด ถก แนวทางแก้ไขปัญาอุปสรรค เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์ทั่วประเทศ

(วันที่ 19 มิถุนายน 66) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) บรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 เนื่องในโอกาสจัดงานครบรอบสถาปนา 55 ปี สสท. โดยมี คณะกรรมการฯ ,ผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นเกียรติร่วมงาน, นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และผู้แทน สสจ. ที่จัดตั้งแล้วทั้งสิ้น 76 จังหวัดเข้าร่วม อีกทั้งมีการการเสวนา "ร่วมคิดร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาอุปสรรคสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ( สสจ.)" ในภาคบ่าย

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวว่า สสท. มีนโยบายกระจายอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมสหกรณ์ทุกจังหวัดรวมกันในนามของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด (สสจ.) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์แต่ละจังหวัดในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้านการบริหารจัดการ ,องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน, รวมไปถึงแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพแลประสิทธิผล ปัจจุบัน มี สสจ. ที่จัดตั้งแล้วจำนวน 76 จังหวัด แบ่งเป็น ภาคกลาง 25 จังหวัด ภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคใต้ 14 จังหวัด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ทำหน้าที่ เป็นตัวแทนของสันนิบาตสหกรณ์ฯให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ภายในจังหวัด รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ โดยรับเงินอุดหนุนหรืองบประมาณจากสันนิบาตสหกรณ์ฯสำหรับการเสวนา "ร่วมคิดร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาอุปสรรคสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ( สสจ.)" มีนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. เป็นผู้ดำเนินการเสนา วิทยากร ประกอบด้วย นายณัฐกร แก้วดี ประธาน สสจ.ชลบุรี ,นายประภาส งามสงวน ประธาน สสจ.พิษณุโลก, ดร.กมล ศรีล้อม ประธาน สสจ.ขอนแก่น และนายศิริชัย จันทร์นาค กรรมการ สสจ.เพชรบุรี ในการเสวนาดังกล่าว มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางหลายประเด็น อาทิ งบประมาณในการบริหารงานไม่เพียงพอ(เงินอุดหนุนจัดสรรคืน 10%) ทำอย่างไรให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่แท้จริง"ภายหลังได้ข้อสรุปจากการเสวนา ทางสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจะได้นำไปตกผลึกเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ สสจ.บริหารงานได้ดียิ่งขึ้นเป็นกลไกหนึ่งที่ร่วมกับ สสท.พัฒนาขบวนการสหกรณ์ สู่ความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยื่นเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างแท้จริง"นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ในฐานะผู้ดำเนินการเสวนา กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น