Breaking News

ประธานฯ สสท. ลงพื้นที่ เร่ง ช่วยเหลือ สกก.ศุภนิมิตรหนองยายดา วิกฤติขาดสภาพคล่อง

 

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรหนองยายดา จำกัด จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งขาดสภาพคล่องทางการเงินอันเกิดจากการทำธุรกิจเป็นคู่ค้าร่วมกับโรงสีเอกชน ต่อมาโรงสีดังกล่าวต้องหยุดกิจการกลายเป็นลูกหนี้และไม่สามารถ ชำระเงินให้กับสหกรณ์ จึงได้โอนทรัพย์สิน คือโรยลั้ง (โรงปรับปรุงคุณภาพข้าว) มาเป็นของสหกรณ์ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินติดจำนองและรอขายทอดตลาด  ส่งผลต่อสหกรณ์ขาดสภาพคล่องมีหนี้สะสมขาดทุนติดต่อและไม่สามารถหาแหล่งเงินมาแก้ไขปัญหาเนื่องจากเหตุทางด้านบัญชีติดลบ ในเรื่องดังกล่าวทางสันนิบาตสหกรณ์ จะนำหารือในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) เพื่อหาทางเยียวยาเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นสหกรณ์มิได้เป็นต้นเหตุรวมถึงที่ผ่านมาดำเนินกิจการเพื่อสมาชิกตามหลักการสหกรณ์อย่างถูกต้อง เป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกของสมาชิก และเกษตรกรทั่วไปครอบคลุมพื้นที่ อำเภอทัพทัน อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 พื้นที่ดำเนินงาน อำเภอทัพทัน อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เริ่มก่อตั้งนั้น  มีสมาชิก เพียง  50 คน ทุนเรือนหุ้น 1,400 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท  โดยมีมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  เช่น  สนับสนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ,ผู้จัดการสหกรณ์   และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สหกรณ์จึงเริ่มดำเนินธุรกิจด้วยการรวบรวมผลผลิตโดยเช่าตาชั่งใหญ่พร้อมลานตากจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา ดำเนินธุรกิจแปรรูปผลผลิตโดยเช่าโรงสีของกลุ่มทำนาหนองยายดา รวมถึงจัดหาสินค้ามาจำหน่ายโดยเช่าปั้มน้ำมันจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ทำให้สหกรณ์มีกำไรเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ ในปี พ.ศ.2548 ได้สร้างอาคารและต่อเติมจนเป็นสำนักงานที่ใช้ดำเนินงานในปัจจุบัน  อีกทั้ง ในปี พ.ศ. 2550 สหกรณ์จัดซื้อที่ดินแปลงใหญ่ 1 แปลง จำนวน 92 ไร่ เพื่อเป็น “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” และซื้อที่ดินเพิ่ม จำนวน 12 ไร่ในปี พ.ศ. 2552  ติดกับ ถนนสายทัพทัน – สว่างอารมณ์ เพื่อจัดตั้งสำนักงานปั้มน้ำมัน ลานตากพร้อมเครื่องชั่งใหญ่ และเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก และบุคคลภายนอก

ไม่มีความคิดเห็น