Breaking News

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”

 

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. พลเรือตรี ปณิธาน สิทธิโยธาคาร ผู้อำนวยการ สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบากกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน ประชาชนจิตอาสา และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน กองทัพเรือ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่ ชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบากกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่พระองค์ท่านทรงมีพระกรุณาธิคุณ ต่อปวงชนชาวไทย โดยทรงมีพระดำริจัดตั้งโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ได้รับการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลได้รับการฟื้นฟู และสัตว์ เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึก ให้ประชาชน และเยาวชน ได้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล นำไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป และเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการสนองงานในโครงการ พระราชดำริ และการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ จอส.พระราชทาน) ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่ น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุกทกภัย และที่สำคัญที่สุด เป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการเสียสละ การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยไม่ หวังสิ่งตอบแทน เพื่อเสริมสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งด้วยความรัก ความสามัคคี และ เอื้ออาทรต่อกัน อันเป็นหัวใจสำคัญของความเป็น “จิตอาสาพระราชทาน"สำหรับกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ กองทัพเรือมุ่งเน้นจัดกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ ซึ่งนอกจากการกำจัดวัชพืช และปรับแต่งภูมิทัศน์ แล้ว ยังได้มีการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เยี่ยมดูอาการและมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับผู้ป่วยเปราะบางในชุมชน โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับเขตบางกอกน้อย สำนัก ระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ตลอดจนภาคเอกชน ชุมชน และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่

ไม่มีความคิดเห็น