Breaking News

บอร์ดภาพยนตร์ฯ ไฟเขียวให้พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎกระทรวงฯ ภาพยนตร์ให้ทันสมัย-สร้างสรรค์- เพิ่มเทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศ หนุนการมีส่วนร่วมของเอกชน ลดเอกสาร ลดค่าธรรมเนียม และใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนรวดเร็วยิ่งขึ้น

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) พิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจากเป็นกฎกระทรวงที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน จึงควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทำให้การรับชมภาพยนตร์เปลี่ยนแปลงไป และประชาชนมีช่องทางเลือกรับชมภาพยนตร์ผ่านสื่อต่าง ๆ นอกเหนือจากการรับชมผ่านโรงภาพยนตร์ อีกทั้งปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีความกังวลเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ อย่างไรก็ดี กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว มีเจตนารมณ์สำคัญที่จะเป็นเครื่องมือสำหรับให้คำแนะนำในการชมต่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองในการเลือกรับชมภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับวัยของผู้รับชม ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับข้อมูลอย่างเหมาะสมกับวุฒิภาวะ เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ต่อเด็กเยาวชน  ซึ่งในการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาของประเทศไทยพิจารณาจากเรื่องเพศ ความรุนแรง ภาษา และประเด็นอ่อนไหวอื่น ๆ อาทิ ความมั่นคง ยาเสพติด ศาสนา ลัทธิความเชื่อ คำสั่งสอน เป็นต้น จึงมีมติให้สวธ.ไปจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้าน เพื่อนำมาพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข และให้คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติเห็นชอบต่อไปนายปานปรีย์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ สวธ. พิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง เทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศที่นำภาพยนตร์ออกฉายได้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปัจจุบันกำหนดให้เทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศที่แนบท้ายประกาศ จำนวน ๑๒ เทศกาล สามารถนำภาพยนตร์ออกฉายได้โดยไม่ต้องผ่านพิจารณาตามมาตรา 25 ทั้งนี้ เทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และเปิดโอกาสให้ภาพยนตร์อิสระได้ออกฉายมากขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดเทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น จึงมีมติให้ สวธ. จัดทำแนวทาง กรอบการดำเนินงาน และหลักเกณฑ์กำหนดหน่วยงานที่สามารถนำภาพยนตร์ออกฉายได้โดยไม่ต้องพิจารณาและได้รับอนุญาตตามประกาศดังกล่าว และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 


ขณะเดียวกันที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบและเพิ่มคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จากเดิม ๖ คณะ เป็น ๑๐ คณะ โดยมีคณะด้านภาพยนตร์ ๘ คณะ ด้านวีดิทัศน์ ๒ คณะและปรับสัดส่วนคณะกรรมการฯ ให้มีภาคเอกชน จำนวน ๓ คน และภาครัฐ จำนวน ๒ คน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการตรวจพิจารณา และให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาภาพยนตร์มากขึ้นนอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในการลดขั้นตอน ลดการยื่นเอกสารและลดค่าธรรมเนียม คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้สวธ.ดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน 4 ฉบับ และร่างประกาศจำนวน 3 ฉบับ  โดยมีสาระสำคัญ เช่น ลดค่าธรรมเนียมตรวจพิจารณาสื่อโฆษณา และลดค่าออกใบแทนใบอนุญาต ลดการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่ายยกเลิกการแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ และผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล เพิ่มช่องทางการยื่นขออนุญาตและแก้ไขข้อมูลในใบอนุญาตด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือกรณีสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยขอให้คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติพิจารณาการจัดรอบฉายภาพยนตร์ไทยที่เป็นธรรม โดยที่ประชุมมอบหมายให้ สวธ.ไปหารือแนวทางกับผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์และนำเสนอผลการหารือต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไปไม่มีความคิดเห็น