Breaking News

สอ.ครู นครศรีธรรมราช ก้าวสู่ปีที่ 64 โชว์นโยบายปันสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก

 

 (วันที่ 11 ธันวาคม 66) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสู่ความยั่งยืน พร้อมบรรยายพิเศษ แนวทางในการดำเนินงานสหกรณ์/ตอบข้อซักถาม  ซึ่งการสัมมนาจัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด มีนายจำเริญ พรหมมาศ ประธานฯ สอ.ครูนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเมืองนครศรีฯ ผู้เข้าร่วมสัมมนา กว่า 1 พันคน พร้อมกันนี้ นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ อดีตสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วม บรรยาย เรื่อง "บทบาทของผู้นำกับความสำเร็จของสหกรณ์"


นายจำเริญ เปิดเผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด เห็นถึงความสำคัญและจำเป็นในการที่จะส่งเสริม และเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการอุดมการณ์, รวมถึง ข้อบังคับ, กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯให้กับผู้แทนสมาชิก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงเข้าถึง ระบบการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เพื่อให้ผู้แทนสมาชิก มีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งเป็นกระบอกเสียง หรือชี้แจงข้อเท็จจริง และข้อมูลที่ถูกต้องให้กับสมาชิกโดยทั่วไป พร้อมทั้งกล่าวว่า สหกรณ์ดำเนินงานมาอย่างยาวนาน ก้าวย่าง สู่ปีที่ 64  คณะกรรมการชุดนี้มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีนโยบาย ปันสุข( PANSUK )  ประกอบด้วย1. ลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือร้อยละ 4.50% ต่อปี  2. ให้เงินกู้ฉุกเฉินปันสุข คนละ 200,000 บาท 3.กู้เงินสามัญโครงการปันสุขเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก(รวมหนี้) ส่งชำระหนี้ 400 งวด เงินเหลือร้อยละสิบ 4. เงินกู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้ ส่งชำระหนี้ 400 งวดเงินเหลือร้อยละสิบ และ 5. เงินกู้สามัญ ส่งชำระหนี้ 360 งวด เงินเหลือร้อยละ 15(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป) สำหรับข้าราชการบำนาญ"สหกรณ์ฯ มีความพยายามจะทำให้สมาชิกมีความสุขเมื่อเข้ามาใช้บริการที่สหกรณ์ ตามโครงการ "สหกรณ์ยิ้ม" ได้ดื่มน้ำเย็น เห็นรอยยิ้ม อิ่มน้ำใจ กลับไปอย่างมีความสุข มีความประทับใจตลอดกาลด้วยอุดมการณ์ และความมุ่งมั่นตลอดมาสมาชิกสำคัญที่สุด คือ นโยบายหลักของสหกรณ์" นายจำเริญ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น