Breaking News

แมนพาวเวอร์ ประเทศไทย เผย 11 ตำแหน่งงานไอทีที่น่าจับตามอง ในครึ่งปีหลัง’65 พร้อมแนะคนสายไอทีเร่งเสริมซอฟต์สกิล เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

เอ็กซ์พีริส (Experis®) บริษัทจัดหางานด้านไอทีในเครือแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการสรรหามืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอที ด้วยโครงการเอ็กซ์พีริส (Experis Academy) ที่ช่วยเพิ่มอัตราเร่งการเติบโต พร้อมยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาขับเคลื่อนสังคมและช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เป็นเหตุให้เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเริ่ม มีบทบาทในการกำหนดทิศทางการดำเนินการของธุรกิจในทุกแง่มุม ทั้งยังกำลังก้าวเข้ามาทดแทนทักษะการทำงานของคน อย่างไรก็ตาม “พนักงานยังคงเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของบริษัท” หลายองค์กรจึงมองหาคนที่มีทักษะความรู้ความสามารถเพื่อมาร่วมพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี อาทิ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการเขียนโค้ดดิ้ง รวมถึงทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นต้นซึ่งล่าสุด 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝘀 บริษัทจัดหางานด้านไอทีในเครือของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้ทําการสํารวจการตัดสินใจรับพนักงานจํานวน 39,000 คน จาก 40 ประเทศ และได้สัมภาษณ์ผู้นําทีมงานและเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ จํานวน 8 ท่าน โดยแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญ และมีมุมมองเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้เผยผลสำรวจในรายงาน “𝙉𝙚𝙬 𝘼𝙜𝙚 𝙤𝙛 𝙏𝙚𝙘𝙝 𝙏𝙖𝙡𝙚𝙣𝙩 ” หรือ “ยุคใหม่แห่งสายเทคโนโลยี” โดยระบุว่า

- กว่า 98% ของผู้สมัครงานจะถูกเลือกจากทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี

- 98% ของผู้สมัครเข้าตําแหน่งวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ จะถูกคัดออกโดยผู้ว่าจ้างที่ต้องการทักษะ 4 ด้าน และประสบการณ์ทํางาน 3 ปี

- 34% ของผู้จ้างงานระบุว่าผู้สมัครงานสายดิจิทัลมีคุณสมบัติตรงกับที่ต้องการไม่เพียงพอ

- 32% ของผู้จ้างงานระบุว่าผู้สมัครงานมีประสบการณ์ไม่เพียงพอ

- 32% ของผู้จ้างงานระบุว่ามากกว่า 1 ใน 4 หรือ 27% ของผู้สมัครงานสายดิจิทัลขาดทักษะซอฟต์สกิลที่เหมาะสม
คุณลิลลี่ งามตระกูลพานิช ผู้จัดการประจำประเทศไทย แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดเผยว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีที่พัฒนาเร็วกว่าคน เริ่มส่งผลให้ตลาดแรงงานมีแข่งขันที่สูงและเข้มข้นมากขึ้น องค์กรต่างต้องการคนเก่งที่มีศักยภาพ และพร้อมที่จะปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีแห่งโลกดิจิทัล เพื่อสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้ อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งจากรายงาน “The New Age of Tech Talent” หรือ “ยุคใหม่แห่งสายเทคโนโลยี” ของเอ็กซ์พีริส (Experis) พบว่า หลายองค์กรกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะการทำงาน ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสายงานดิจิทัล โดยเฉพาะตำแหน่งผู้จัดการโปรเจ็กต์ IT หรือ IT Project Managers ที่มีสัดส่วนความต้องการมากที่สุดถึง 22% ในขณะที่ตำแหน่ง Encryption / Information Security / Cybersecurity Analysts (การเข้ารหัส / ความปลอดภัยของข้อมูล / นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทาง cyber) ตำแหน่ง Software and Applications Developers นักพัฒนา software และ application และตำแหน่ง AI and Machine Learning Specialists ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ และ Machine Learning มีสัดส่วนความต้องการอยู่ที่ 20%

11 สายงานดิจิทัลที่น่าจับตามอง ในครึ่งปีหลัง’65

1) IT Project Managers (ผู้จัดการโปรเจ็กต์ IT)22%
2) Encryption / Information Security / Cybersecurity Analysts (การเข้ารหัส / ความปลอดภัยของข้อมูล / นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทาง cyber)20%
3) Software and Applications Developers นักพัฒนา software และ application20%
4) AI and Machine Learning Specialists ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ และ Machine Learning20%
5) Database and Network Professionals ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย18%
6) Big Data Analysts & Specialists ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ Big Data18%
7) Digital Marketing and Content Specialists ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล17%
8) Cloud Computing Specialists ผู้เชี่ยวชาญระบบ Cloud17%
9) Digital Transformation Specialists ผู้เชี่ยวชาญการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัล16%
10) Augmented & Virtual Reality Specialists ผู้เชี่ยวชาญด้าน Augmented และ Virtual Reality16%
11) Internet of Things Specialists ผู้เชี่ยวชาญด้าน Internet of Things (IoT)14%
12) ไม่ระบุตำแหน่ง16%
บางองค์กรเลือกที่จะแสวงหาพนักงานคนใหม่ เข้ามาทำงานแทนคนเก่าที่ขาดทักษะความเชี่ยวชาญด้านนี้ แต่มักจะพบว่าคนเหล่านี้ยังขาดทักษะในการร่วมพัฒนาองค์กร อย่างไรก็ตาม องค์กรส่วนใหญ่มักเลือกที่จะเพิ่มอัตราภายใน และลงทุนเพิ่มมีศักยภาพภายในมากกว่าที่จะแสวงหาจากภายนอกองค์กร

แม้ว่า องค์กรต่าง ๆ จะปลูกฝังการเรียนรู้ทักษะอย่างเป็นระบบ แต่มักไม่ตรงกับความต้องการ พนักงาน ไม่สามารถเรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่บริษัทต้องการได้ทันเวลา ส่งผลให้พนักงานยังจะมีความกังวลทั้งเรื่องหน้าที่การงาน และเหนื่อยล้าจากการเรียนรู้ เอ็กซ์พีริส (Experis) จึงได้ออกแบบหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยมี Experis Academy เป็นอีกหนึ่งแหล่งความรู้ ที่จะช่วยให้องค์กรนั้น ๆ ประสานช่องว่างของตําแหน่งงานผ่านการฝึก การอบรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ นําโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม พนักงานจะได้เรียนรู้ผ่านทฤษฎีมากมาย เช่น Experis Academy ร่วมมือกับ Scania AB ในด้านการผลิตและพัฒนาระบบการขนส่งจากประเทศสวีเดน เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างของทักษะและจัดทําโครงการอบรมนักพัฒนา Front-end ที่ใช้เวลา 12 สัปดาห์เพื่อปรับทักษะพนักงานที่สนใจภายในบริษัทรวมถึงพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องด้าน IT ด้วย
Experis Academy ใช้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการจ้างงาน ซึ่งจากการวิเคราะห์กระบวนการการจ้างงานด้วยมนุษย์ในสายงานที่มีการเปลี่ยนตําแหน่งสูงกว่า 300,000 งาน พบว่า คนงานที่ถูกจ้างผ่านการวิเคราะห์ของปัญญาประดิษฐ์นั้นทํางานอยู่นานกว่า และขั้นตอนการจ้างงานมีประสิทธิภาพสูงกว่าคนที่ถูกจ้างผ่านการวิเคราะห์โดยมนุษย์อย่างน้อย 25% เพราะเมื่อพนักงานถูกจ้างแล้ว เทคโนโลยีประมวลข้อมูลจะช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะต่าง ๆ ได้ โครงการ Career Accelerator ของ Experis มีเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยให้พนักงานตั้งค่าโปรแกรมการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง โดยการเลือกทักษะ และประเมินงานกับหัวหน้างาน และจัดเป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะส่วนตัวได้
นอกจากนี้ ในรายงานยังระบุว่า กว่า 7 ใน 10 ของพนักงานกล่าวว่า การมีผู้นําที่พึ่งพาและเชื่อถือได้นั้นสําคัญ และกว่า 2 ใน 3 อยากทํางานกับองค์กรที่เห็นคุณค่าในตัวพนักงาน ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องการ คือ ซอฟต์สกิล หรือทักษะ “ภายใน” ของแต่ละคนที่มีผลต่อการปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน คู่ค้า ลูกค้า เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการทำงานได้ ซึ่งทักษะเหล่านี้ เปรียบเสมือน “𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓 𝒔𝒌𝒊𝒍𝒍𝒔” อันทรงพลังในการขับเคลื่อนให้งานสำเร็จ และเป็นจุดแข็งของแรงงานที่เทคโนโลยีในปัจจุบันยังไม่สามารถเรียนรู้และเข้ามาทดแทนคนได้ โดยเฉพาะทักษะที่หายากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่
1. ทักษะการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา
2. ทักษะด้านการพึ่งพา ความไว้ใจ และวินัย
3. ทักษะด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และวิเคราะห์
4. ทักษะด้านความสร้างสรรค์ และเป็นต้นฉบับ มีความคิดเป็นของตัวเอง
5. ทักษะความยืดหยุ่น ความอดทน อดกลั้น และการปรับตัว
ทั้งนี้ Experis และแมนพาวเวอร์กรุ๊ปอยากสนับสนุนให้คนสายดิจิทัลมีอนาคตด้านการงานที่มั่นคง และก้าวหน้า หากท่านใดกำลังมองหางานใหม่ หรือบริษัทใดกำลังมองหาคนที่มีความสามารถเพียบพร้อม สามารถติดต่อ Experis ได้ที่ https://www.experisth.com/ หรือ https://www.manpowerthailand.com/th หรือเบอร์โทรศัพท์ 02 171 2399 หรือ อีเมล recruitmentthailand@manpower.co.th และทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดีย


ไม่มีความคิดเห็น