Breaking News

วธ. เปิดอบรมข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน แบบบูรณาการ ฝึกอบรมความรู้ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ และแนวทางงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานอย่างเหมาะสม

 

เมื่อเร็วๆนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานพิธี (หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการของข้าราชการและพนักงานราชการแบบบูรณาการ) ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายชนะกิจ  คชชี ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน นายชวลิต ศิริภิรมย์  ที่ปรึกษากรมการศาสนา ข้าราชการ และพนักงานราชการ บรรจุใหม่จำนวน 44 คน เข้าร่วม  ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ปลัด วธ. กล่าวว่า ตามที่ สป. ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมเพิ่มเติม จำนวน 44 คน เมื่อเร็วๆนี้ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จึงจัดโครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานพิธี หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการของข้าราชการ และพนักงานราชการแบบบูรณาการ ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ค่ายศรียานนท์ ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ และแนวทางเกี่ยวกับงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่สำนักพระราชวังกำหนด และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในทักษะพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้เกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม


ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย 1.การเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มุ่งมั่น เสียสละ ซื่อสัตย์ 2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนพิธี 3.การปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กรณี พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทาน และดินพระราชทาน  4.ความรู้และฝึกปฏิบัติงานพระราชทาน น้ำหลวงอาบศพหรือสรงศพ สุกำ และพร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบศพ กรณีโกศ กรณีหีบ 5.ความรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานกับพิธีพระราชทานดินฝังศพและความรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานพิธีพวงมาลาพระราชทาน 6.การฝึกปฏิบัติพิธีเกี่ยวกับงานพระราชทานเพลิงศพ ตั้งแต่งเครื่องเกียรติยศประกอบศพ กรณีโกศ และกรณีหีบ 7.การฝึกปฏิบัติงานพิธีเกี่ยวกับพระพิธีธรรม 8.การฝึกปฏิบัติงานพิธีการศพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานศาสนาพิธี 9.ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานประสานขอพระราชทานเพลิง 10.ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย 11.ภารกิจกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 12.การเรียนรู้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการและอำนวยการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 13.ฝึกระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่าและออกกำลังกายและฝึกระเบียบแถว


ไม่มีความคิดเห็น