Breaking News

วธ. เปิดพื้นที่ให้ครอบครัว ประกวดคลิปสั้น “เรื่องดีๆที่บ้านฉัน” ปีที่ 3 ส่งเสริมความเข้าใจอันดี เกิดความรักความสามัคคีในครอบครัว ส่งผลงานได้ถึง 22 ธ.ค.นี้

 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีกิจกรรมดี ๆ สำหรับครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจอันดีในครอบครัว ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ครอบครัวเป็นสถาบันแรกและสถาบันหลักอย่างแท้จริง ในการกล่อมเกลาคนในสังคมหรือสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ดี เป็นครอบครัวคุณธรรมนำไปสู่ชุมชน สังคมคุณธรรมที่มีความรัก สามัคคี เอื้ออาทร ก่อให้เกิดชุมชน สังคมแห่งความสุข โดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งจากปีที่ 1 - 2 ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยม มีครอบครัวเข้าร่วมการประกวด มากกว่า 1,200 ครอบครัว


ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า ขอเชิญชวนเด็กหรือเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ และผู้ปกครอง ส่งผลงานในประเภททีม ทีมละ 2 คน โดยส่งผลงานได้ 1 ผลงาน ต่อ 1 ทีม เท่านั้น ซึ่งจะต้องจัดทำคลิปวิดีโอสั้น ความยาว 60 วินาที มีเนื้อหาที่สื่อถึงเรื่องราวดี ๆ ภายในครอบครัว วิถีชีวิต วัฒนธรรมอันดีงาม ค่านิยมไทย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการสืบสาน สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยจากหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดคือครอบครัว เป็นตัวอย่างในการอยู่ร่วมกันในสังคมใหญ่อย่างมีวัฒนธรรมและสันติสุข รวมทั้งการเสริมสร้างจิตสาธารณะในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาทต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง และผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องผลิตขึ้นใหม่ และไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวด หรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน เป็นต้นทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานคลิปวิดีโอและเอกสารแนวคิดในการสร้างคลิปวิดีโอทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ culture.scm2@gmail.com ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น. สอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 และแฟนเพจเฟซบุ๊ก กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เว็บไซต์ https://surveillance.m-culture.go.th และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศไม่มีความคิดเห็น