Breaking News

สันนิบาตสหกรณ์ฯ สัมมนา 4 ภูมิภาค พบสมาชิก 14จังหวัด ภาคใต้

วันที่ 4 กันยายน 2565 - สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดโครงการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สัญจรพบสหกรณ์สมาชิก 4 ภาค (ภาคใต้) โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานฯ ในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการมีสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด โดยมี นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายนัทธี ถิ่นสาคู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)จังหวัดภูเก็ต พรรคพลังประชารัฐ กล่าวต้อนรับ โดยมีคณะกรรมการสสท.ให้เกียรติเข้าร่วมดังนี้ นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการ นางมณีพรรณ โครตบุตร รองประธานกรรมการ รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน ชสอ. และกรรมการ สสท. นายวีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์ ประธาน ชสค. และกรรมการ นายจันทร์ หวนสันเทียะ ประธานชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถฯและกรรมการสสท. นายเจียง นาอุดม กรรมการ นายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม นายณรงค์ สุขโท้ กรรมการ นายทวิวัส เหลี่ยมดี ประธานชุมนุมสหกรณ์ประมง ฯ และกรรมการ นายวงศกร เอการัมย์กรรมการ นายอุทัย ศรีเทพ ประธานผู้ตรวจสอบกิจกรรม นายจำเริญ พรหมมาศ ผู้ตรวจสอบกิจการ สสท. ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท.และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะพาโก้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
การจัดโครงการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สัญจรพบสหกรณ์สมาชิก 4 ภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางนโยบายการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดและสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดในภาคใต้ อีกทั้งให้คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และสหกรณ์จังหวัดในภาคใต้ ได้มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ มากขึ้น และเพื่อใช้เป็นเวทีแห่งการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธาน สสท. กล่าวว่า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้กำหนดกรอบการดำเนินงานภายใต้การบริหารงานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์ โดยส่งเสริมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดให้ครบทุกจังหวัด เพื่อยกระดับและเพิ่มบทบาทของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ทั้งในด้านการบัญชี การบริหาร การเงิน การลงทุนและกฎหมาย เพื่อพัฒนาด้านวิชาการในระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัด “ในฐานะองค์การสูงสุดของสหกรณ์ทั่วประเทศได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของการพัฒนาการด้านวิชาการ การเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์สมาชิกในระดับจังหวัด หน้าที่ของคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดทำให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน หารือ และสร้างโครงข่ายความร่วมมือกันขององค์กรสหกรณ์ในระดับจังหวัดอันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกสหกรณ์
สำหรับการสัมมนาโครงการสันนิบาตสหกรณ์ฯ สัญจรพบสหกรณ์สมาชิก (ภาคใต้) ครั้งนี้ ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาหัวข้อ “การบูรณาการขับเคลื่อนงานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดในระดับพื้นที่” ในประเด็น การเชื่อมโยงเครือข่ายของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และแนวทางการปฏิบัติ/แผนงานประจำปีของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ นายดรุณ สุกใส รองประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายอุทัย ศรีเทพ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดตรัง นายนัทธี ถิ่นสาคู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.ภูเก็ต พรรคพลังประชารัฐ โดยมีนายสมชาย รัตนอารี ผู้จัดการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 60 คน จากสหกรณ์ใน14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นสหกรณ์ทุกประเภท เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด
นายปรเมศวร์ อินทรชุมชน ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ผมขอเสนอให้ที่ประชุมสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนำเทคโนโลยีมาช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากการจัดประชุม โดยสามารถใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คจัดประขุมเครือข่ายเชื่อมโยง สสจ.โดยใช้ระบบซูมจากมือถือ หรือแท็ปเล็ต เพื่อใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปข้างหน้าได้ และขอขอบคุณสสจ.ภาคใต้ที่เดินทางมาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ และจะนำทุกข้อเสนอแนะไปถอดบทเรียนเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องสหกรณ์ภาคใต้”
นางมณีพรรณ โครตบุตร รองประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าวว่า “สสจ. เป็นกลไกสำคัญ ในการพัฒนาสหกรณ์ เราจัดตั้งสสจ.มาได้ รวมกว่า 71จังหวัด ในส่วนเงินอุดหนุน เราพยายามสนับสนุนการจัดกิจกรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเกิดประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดความร่วมมือกันภายในจังหวัดสหกรณ์ใหญ่ช่วยสหกรณ์เล็ก เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทั้งระบบ”
นายดรุณ สุกใส อดีตประธานสหกรณ์สี่ล้อเล็ก และรองประธาน สสจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ตถือเป็นสหกรณ์ที่มีสหกรณ์ประเภทบริการมากที่สุดถึง 21 สหกรณ์ และมีการให้บริการรถสี่ล้อเล็กสี่แดง ทั่วจังหวัดภูเก็ต สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตเริ่มจัดตั้ง ตั้งแต่ปี62 มีคณะกรรมการแรกตั้ง 9 คน ปัจจุบันมีปัญหาหลายด้าน ทั้งในส่วนของการได้มาซึ่งกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และการร่วมมือกัน การจัดประชุมต่างๆ ซึ่งจำเป็นที่ต้องได้บุคคลที่มีความเสียสละและมีความรับผิดชอบสูง ทำให้ขาดบุคลากรในการมาเป็นกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด”
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดกิจกรรมในหลักสูตรอบรมการบัญชี และการจัดอบรมการจัดการประชุมอย่างมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสามารถนำความรู้สู่บุคลากรสหกรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการกระจายอำนาจและความรู้สู่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ

 

ไม่มีความคิดเห็น