Breaking News

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประชุมใหญ่ปี65 จัดอบรมให้ความรู้ พร้อมเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาการปฏิบัติตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์และแก้ไขปัญหาหนี้สิน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ โรงแรมพาโก้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตเป็นประธานที่ประชุม และนายดรุณ สุกใส รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน โดยในการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบเงินอุดหนุนการจัดโครงการจำนวน 49,000 บาท พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องกฎหมายสหกรณ์การปฏิบัติตามระเบียบของนายทะเบียนและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน


จากนั้นในช่วงบ่าย สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โดยได้เลือกตั้ง คณะกรรมการ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565 ของสสจ.ภูเก็ต ดังนี้ 1.นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 2.นายดรุณ สุกใส รองประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 3.นายภาวัต ศุภสุวรรณ กรรมการ 4.นายสวัสดิ์ อยู่คง กรรมการ 5.นางเนาวรัตน์ สุทธิธรรมโสภณ กรรมการ 6.นายวริทธิ์ ชูวารี กรรมการ 7.นายณรงค์ศักดิ์ รัศมี กรรมการ 8.นายวิสุทธิ์ ต้นมณี กรรมการและเหรัญญิก 9.ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการและเลขานุการ

ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และเพื่อหมุนเวียนคณะกรรมการสสจ. เพื่อร่วมกันบริหารจัดการ โดยมีสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นคณะกรรมการ จำนวน 9 ท่าน โดยมีสหกรณ์สมาชิกจำนวน 44 สหกรณ์ เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายในระดับจังหวัดต่อไปไม่มีความคิดเห็น