Breaking News

กรมการท่องเที่ยวผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 65 ยกระดับการบริการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน

 กรมการท่องเที่ยว โดยสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขากรุงเทพมหานคร ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ระดับพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และเข้าถึงง่าย เน้นสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน เล็งพัฒนาสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาเพิ่มอีก 5 แห่ง และ 1 สาขาย่อย ภายในปี พ.ศ. 2566

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวได้ยกระดับการให้บริการที่มุ่งเน้นความสะดวกในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้บริการที่รวดเร็วด้วยการตัดลดขั้นตอนการดำเนินงาน แต่ยังคงไว้ซึ่งความแม่นยำและเชื่อถือได้ของข้อมูล รวมถึงการเปิดช่องทางออนไลน์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือติดต่อสำนักงานได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองในส่วนของทะเบียนราษฎร และการเชื่อมโยงข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ กับกระทรวงพาณิชย์ การจัดทำระบบ อี เพย์เมนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียม รวมถึงมีการใช้ระบบฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อความถูกต้องแม่นยำ และสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

โดยปีนี้มีศูนย์ราชการสะดวกที่สมัครขอรับรองจำนวน 1,490 ศูนย์ และมีศูนย์ที่ผ่านการรับรองจำนวน 666 ศูนย์ ซึ่งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขากรุงเทพมหานคร ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ระดับพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมการท่องเที่ยว และเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของมาตรฐานการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุด อีกทั้งยังเสริมความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับบริการที่รวดเร็ว และเข้าถึงงานบริการของกรมการท่องเที่ยวได้สะดวกยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยวมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาอีก 5 แห่ง และ 1 สาขาย่อย ให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของศูนย์ราชการสะดวก และตั้งเป้าหมายให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกภายในปี พ.ศ. 2566 


ไม่มีความคิดเห็น