Breaking News

วธ.ปลื้มสภาพัฒน์ฯ ประกาศ 43 โครงการสำคัญด้านวัฒนธรรมปีงบ 67 ตรงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี งบกว่า 854 ล้านบาท เน้นท่องเที่ยววัฒนธรรม สินค้าและบริการ Soft Power ส่งเสริมค่านิยมที่ดี เตรียมเสนอ ครม. เห็นชอบต่อไป

 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การดำเนินงานกิจกรรม โครงการต่างๆ ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในช่วงปีงบประมาณ 2565-2566 เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบาย วธ. ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ล่าสุดทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีมติเห็นชอบโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการสำคัญเรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของ วธ. เป็นที่น่ายินดีว่าได้รับคัดเลือกทั้งหมด 43 โครงการ งบประมาณรวม 854,142,995 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (โครงการสำคัญ ปีงบประมาณ 2566) ที่ได้รับการคัดเลือกเพียง 7 โครงการ


นางยุพา  กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการที่ผ่านการคัดเลือก 43 โครงการ ดังนี้ 1. ด้านความมั่นคง 1 โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  2. ด้านการต่างประเทศ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการโขน 4 ทวีป กรมศิลปากร (ศก.) ,โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนากับต่างประเทศ กรมการศาสนา , โครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (Thailand Biennale) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) 3. ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 1 โครงการ ได้แก่ การจัดทำทะเบียนศิลปิน บุคลากร แรงงานและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.)

4. ด้านการท่องเที่ยว 19 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรือจมให้เป็นจุดดำน้ำท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศก. , งานมหกรรมวัฒนธรรมไทยผ้าทออีสาน “งามศิลป์ ถิ่นภูษา” สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.)  ชัยภูมิ  ,โครงการ “มหกรรมเมืองแห่งขุนเขา ศิลปะแห่งศรัทธา สีสันแห่งชาติพันธุ์ ตะวันตกสุดแดนสยาม” สวจ.แม่ฮ่องสอน ,โครงการจัดทำสถิติเศรษฐกิจวัฒนธรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และตอบตัวชี้วัดเฉพาะสำหรับวัฒนธรรมในวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UNESCO ของ สป.วธ. ,โครงการ “พัฒนาชุมชนท่องเที่ยว   ทางวัฒนธรรม และส่งเสริมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT เพื่อการท่องเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2567 ของ สวจ.กำแพงเพชร ,โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก หอภาพยนตร์ฯ โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาและผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

5. ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 16 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชนด้วย QR AR หรือ VR และโครงการพิพิธภัณฑ์บันดาลไทย : การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากคุณค่าวัตถุทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์ ศก. , โครงการศิลป์สร้างทางสุขของ สศร.และโครงการจัดฉายภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อแห่งการเรียนรู้ ของหอภาพยนตร์ฯ 6. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ศูนย์คุณธรรมฯ 7. ด้านเศรษฐกิจฐานราก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย สศร. และโครงการส่งเสริมการออกแบบลายผ้าตามอัตลักษณ์จังหวัดร้อยเอ็ด สวจ.ร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ โครงการที่เสนอโดย วธ.  ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ย้ำประเด็นการใช้ทุนทางวัฒนธรรมยกระดับเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม มุ่งบรรลุยุทธศาสตร์ วธ. ขับเคลื่อน Soft Power และส่งเสริมค่านิยมที่ดี คาดว่าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะนำเสนอผลการพิจารณาฯ ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ความเห็นชอบและเข้าสู่กระบวนการจัดสรรงบประมาณต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น