Breaking News

“ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแนวทางบูรณาการ”

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ที่7-ซ้าย) เป็นประธานในพิธีลงนามในหัวข้อเรื่อง “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแนวทางบูรณาการแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)เชิงพื้นที่ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเชิงพื้นที่ ” ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ที่5-ซ้าย) นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ที่8-ซ้าย) ร่วมพิธีลงนาม และศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ที่6-ซ้าย) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เมื่อเร็วๆนี้


ไม่มีความคิดเห็น