Breaking News

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ ย้ำความสำเร็จโครงการ “TAP Road to Net Zero”รับมอบใบประกาศเกียรติคุณด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากผู้ว่าฯ นนทบุรี

บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด หรือ ทีเอพี นำโดย นายสมพล สินกลาง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารและกิจการองค์กร (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมนางสาวพงษ์ผกา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนและความรับผิดชอบ (ที่ 1 จากซ้าย) เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ที่ 1 จากขวา) ณ อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อรับรองว่าผลการดำเนินโครงการ “TAP Road to Net Zero” สอดคล้องกับแนวทางการปฎิบัติราชการ “นนทบุรี 6 ดี สู่เมืองน่าอยู่ (Livable City)” ในด้านสิ่งแวดล้อม จากการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการนำร่อง (สวนป่า 10 ไร่) และพื้นที่สวนเหลืองปรีดียาธรภายในโรงผลิต เพื่อกักเก็บคาร์บอนเครดิต รวมทั้งมีกิจกรรมแจกกล้าไม้เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ อันเป็นกิจกรรมขยายผลออกสู่ชุมชนโดยรอบอีกด้วย โดยทีเอพีสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในจังหวัดนนทบุรีได้รวมแล้วกว่า5,500 ต้น ตลอดปี 2566 และมีแผนต่อยอดโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ภาคภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีส่วนร่วมในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ในการเป็น องค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral Organization) ภายในปี 2573

  

ไม่มีความคิดเห็น