Breaking News

เปิดโลกเรียนรู้เมตาเวิร์สเมืองสุพรรณยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ทีมวิจัยม.สวนดุสิตยกทีมจัดเวิร์คช็อปเทคนิคการสร้างชุมชนเสมือนจริงด้วยเมตาเวิร์ส หวังยกระดับนวัตกรรมระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะเมืองขุนแผน สร้างรายได้จากเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวให้มีสมรรถนะสูงขึ้น

รศ. ดร.พรรณี สวนเพลง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำทีมวิทยากร ผศ.ชวาลิน เนียมสอน และ ผศ.ศุภรัตน์ คุ้มบำรุง จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสร้างชุมชนเสมือนจริง ด้วย Spatial.io” ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นเป้าประสงค์สำคัญข้อหนึ่งของชุดโครงการวิจัย “นวัตกรรมระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ส่งเสริมจังหวัดสุพรรณบุรี” ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวให้มีสมรรถนะสูงขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของไทย“ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตคนเรามากขึ้นจากเดิม และยังเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของมนุษย์ การนำเทคโนโลยีเข้ามาถือว่าตอบโจทย์ของชีวิตวิถีใหม่ (New normal) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เกิดความพึงพอใจ ส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่น โดย Spatial.io เป็นเว็บไวต์ที่อนุญาตให้ทุกคนสร้างพื้นที่ในโลกเสมือนจริงเกิด เป็นชุมชนเสมือนจริง เพื่อนำผู้คนมารวมกัน สามารถแบ่งปันข้อมูล สร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อจัดนิทรรศการศิลปะ พบปะสังสรรค์ และงานอีเว้นท์ได้”

 ทั้งนี้ Metaverse หรือในศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตสภาว่า ‘จักรวาลนฤมิต’ เป็นคำคุ้นหูที่ได้ยินกันบ่อยในยุคปัจจุบัน โดยเทคโนโลยีเมตาเวิร์สเป็นรูปแบบการสร้างชุมชนเสมือนจริงบนโลกอินเทอร์เน็ตที่กำลังได้รับความนิยมในการนำมาเป็นพื้นที่การขายสินค้า ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองเสมือนจริง (3D) ด้วยรูปแบบการสร้างบรรยากาศ ทัศนียภาพ หรือการนำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์ในชุมชนแห่งจินตภาพที่ถูกสร้างขึ้น โลกแห่งเมตาเวิร์สจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของโลกยุคใหม่ที่สามารถนำมาใช้ในการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมถึงการร่วมมอบประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวบนโลกดิจิทัลเปรียบประหนึ่งว่าเหล่านักเดินทางที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นได้จริง ๆ

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีความต้องการเรียนรู้การนำเทคโนโลยีเมตาเวิร์สมาใช้เพื่อการเพิ่มช่องทางทางการตลาดในการขายโฆษณาสินค้า อีกทั้งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากภาคการศึกษาเห็นว่าโปรแกรมดังกล่าวมีความทันสมัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะกับเยาวชนยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี โดยการอบรมครั้งนี้คณะวิจัยได้ยกตัวอย่างการออกแบบพิพิธภัณฑ์เรื่องราวเกี่ยวกับอาหารไทยด้วยโปรแกรม Spatial.io ซึ่งเป็นโปรแกรมการออกแบบเพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของเมตาเวิร์ส ผู้ใช้สามารถสร้างพื้นที่เพื่อให้คนทั่วโลกได้เข้ามาเยี่ยมชม อีกทั้งยังสามารถพูดคุยกับผู้อื่นที่พบปะกันบนโลกเสมือนจริงนี้ได้แบบเรียลไทม์
สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการเข้ารับการฝึกอบรม “เทคนิคการสร้างชุมชนเสมือนจริง ด้วย Spatial.io” สามารถลงทะเบียนเข้าเรียนในรูปแบบออนไลน์อีกครั้งในวันที่ 10 กันยายน 2565 ผ่านระบบ Microsoft Team หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปณิชา : 086-3793029 (รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน)


ไม่มีความคิดเห็น