Breaking News

มุ่งเด็กไทย-สังคม ตระหนักรู้ภัย-ปัญหาความรุนแรงในสังคมที่สัมพันธ์กับการใช้สื่อมากขึ้น วธ. จับมือสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน รับข้อเสนอเชิงนโยบาย ขับเคลื่อนงานร่วมกัน

 


เมื่อเร็วๆ นี้ คณะสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน เข้าพบนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือและส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การป้องกันความรุนแรงผ่านสื่อ โดยมี ดร.ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน รองประธานคณะทำงานเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน วุฒิสภา พร้อมด้วย ดร.สุชานี แสงสุวรรณ นายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ นายสุรัตน์ ปาละนันทน์ กรรมการสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน นายธนวัน ทองสุกโชติ ที่ปรึกษาสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน นายธวัช เบญจาทิกุล ที่ปรึกษาสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม


นางยุพา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้สื่อได้   มีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในสังคม อีกทั้งวธ.มีกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับจังหวัด และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมขับเคลื่อนการทำงานเกี่ยวกับสื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงสังคม ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน ได้มาหารือร่วมกับ วธ. นำข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน ในภารกิจที่เกี่ยวกับงานป้องกันความรุนแรงผ่านสื่อ นำข้อเสนอนโยบายดังกล่าวไปใช้ในการลดปัญหาความรุนแรงในสังคม ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดจนสังคมได้ตระหนักและรับรู้ถึงภัยและปัญหาความรุนแรงในสังคมที่สัมพันธ์กับการใช้สื่อมากขึ้น


“ณ วันนี้ วธ. มุ่งแก้ไขที่ต้นทาง สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก เยาวชน ให้รู้จักการเลือกรับสื่อ การวิเคราะห์สื่อมากขึ้น และเป็นที่   น่าดีใจที่ทุกวันนี้มีสื่อดีๆ ออกมามากขึ้น อีกทั้งหน่วยงานในสังกัดวธ.ที่ทำงานด้านสื่อฯ มีความเข้มแข็ง โดยตามที่ทางสมาคมได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อภาครัฐ ทางวธ. ยินดีรับข้อเสนอดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับวธ. จะนำไปต่อยอด ขยายผลผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ สนับสนุนงานวิจัยในภาคการศึกษา หรือการผลิตสื่อดีๆ ออกสู่สังคมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทยต่อไป” ปลัด วธ. กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น