Breaking News

สสท.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2567

 

นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุมประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายปัณฐวิชญ์  มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนายการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม  คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2567 และมีรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนขบวนการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมี วัตถุประสงค์เพื่อรายงานความคืบหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (การประชุมดังกล่าว ได้จัดให้มีการจัดประชุม zoom meetingอีกด้วย)โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาและสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ในคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์เพื่อรับทราบโครงการและแผนงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้แผนงาน/กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2566 - 2570 โดยมีหน่วยงานของขบวนการสหกรณ์ได้ดำเนินการโครงการในปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 8 โครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์จำนวน 17 โครงการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จำนวน 8 โครงการ  และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 3 แผนงาน ซึ่งที่ประชุมได้สรุปเป็นผลการดำเนินงานในแต่ละแผนงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น