Breaking News

“เสริมศักดิ์” เผยวธ.จัด 4 กิจกรรมสำคัญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ยิ่งใหญ่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา งานมหรสพสมโภชและวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลช่วงเดือนก.ค.นี้

 

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า  รัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานต่างๆจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย  ซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2567  ซึ่งรัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 หน่วยงานรัฐและเอกชนดำเนินโครงการนี้และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ประดิษฐาน ส่วนกลาง ณ ท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานีและกระบี่ มีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน เข้าสักการบูชารวมกว่า 4 ล้านคน  2. พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ของศาสนาพุทธ พิธีดุอาอ์ขอพรของศาสนาอิสลาม การอธิษฐานภาวนาขอพรของศาสนาคริสต์ พิธีสวดมนต์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พิธีสวดกีรตันและอัรดาสของศาสนาซิกข์ ซึ่งจะจัดพิธีนี้ขึ้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีภายในเดือนกรกฎาคม 2567 ณ สถานที่ที่เห็นสมควรและเหมาะสม 

นายเสริมศักดิ์ กล่าวอีกว่า  3. งานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จะจัดขึ้นวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2567 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ มีกิจกรรม ได้แก่ การแสดงชุด “มังคลบูชาอาศิรวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” มหาดุริยางค์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โนราศิลปินแดนทักษิณเฉลิมพระเกียรติ  การแสดง “นาฏะ ดนตรี คีตา” โขนสดเฉลิมพระเกียรติ  การแสดงศิลปะร่วมสมัยเทิดไท้องค์ราชัน  การแสดงแผ่นดินธรรมแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีโดยวงดุริยางค์ 4 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การแสดงพระรามทรงธรรม์ครองแผ่นดินโดยแสดงโขน ตอน พระรามครองเมือง การแสดงมนต์คีตศิลป์ทศชาติชาดกโดยแสดงดนตรี 10 พระชาติชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ โดยอาจารย์สมเถา สุจริตกุล ศิลปินแห่งชาติ การแสดงมหาดุริยางค์สี่เหล่าทัพโดยวงดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ  ละครนอกเฉลิมพระเกียรติ มหกรรมลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชัน การแสดงวงดุริยางค์สากลเฉลิมพระเกียรติ สี่ภูมิภาคเกษมศานต์ การแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ การแสดงโขนชุดพระจักรีปราบกลียุค  มหกรรมหนังกลางแปลง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  การแสดงเดินริ้วขบวนทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาหารไทย อาหารถิ่นและเครื่องดื่ม และ 4.โครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จะจัดขึ้นวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2567 ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงรายและมูลนิธิพุทธสาวิกา จังหวัดเพชรบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวด้วยว่า  ขณะเดียวกัน วธ.มอบหมายหน่วยงานในสังกัดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) 76 จังหวัดจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ รวมทั้งประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจและจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานที่ หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตามความเหมาะสมตลอดปี 2567  

ไม่มีความคิดเห็น