Breaking News

วธ.ร่วมกับดีอี ปั้นเยาวชน 17 จังหวัดภาคเหนือ รู้ทันสื่อ-วิธีป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ ยกระดับ-พัฒนากลไกลการติดตามสถานการณ์เฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยสังคม-พฤติกรรมที่มีแนวโน้มเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และปัญหาสังคม พร้อมสร้าง “คอนเทนต์ครีเอเตอร์” ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สู่สังคม

 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อดิจิทัลในกลุ่มเยาวชนอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย วุฒิสภา และเยาวชน Seed Thailand จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Talent รวมพลเยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สรรค์สร้างสังคม “Content Creator” กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์  คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีเด็กและเยาวชน ข้าราชการสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือจาก 17 จังหวัด จำนวน 70 คน เข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมทุกภาคส่วน รู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมและกลโกงออนไลน์ และยกระดับกลไกการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์เฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยสังคม และเฝ้าระวังพฤติกรรมที่มีแนวโน้ม ส่งผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และร่วมแก้ไขปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
“การจัดอบรมครั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นนักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาสื่อ (Content Creator) อย่างมืออาชีพ ที่สำคัญพัฒนาทักษะให้กับเยาวชน ที่เป็นเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาสื่อ (Content Creator)ที่สร้างสรรค์นำไปเผยแพร่ผ่านสื่อในแพลตฟอร์มต่างๆ และในโซเชียลมีเดีย” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว


นางยุพา กล่าวต่อไปว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้จะเป็นการขยายและสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีภูมิคุ้มกันทางสังคมในทุกมิติ และร่วมเป็นเครือข่ายในการติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยสังคม และเฝ้าระวังพฤติกรรมที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และร่วมแก้ไขปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนนำความคิดสร้างสรรค์และทักษะการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปขยายผลให้เกิดสื่อที่ดีและสร้างสรรค์เผยแพร่สู่สังคมและนำไปต่อยอดเพื่อเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตัวเองในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง  โดยครั้งที่ 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Talent รวมพลเยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สรรค์สร้างสังคม “Content Creator” กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2567  ที่ผ่านมา และครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดพิษณุโลก


ไม่มีความคิดเห็น