Breaking News

เครือข่ายวัฒนธรรมกระบี่หนุน วธ.ร่วมฟื้นงาน “กระบี่ เบิกฟ้า อันดามัน” หวังพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมทุกมิติ กระตุ้นเศรษฐกิจ รายได้แก่ชุมชน

 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังร่วมพบปะและรับฟังเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่  โดยมีนายกีรศักดิ์ ภูเก้าล้วน รองนายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลกระบี่ และเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน วัฒนธรรมจังหวัด และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อเร็วๆนี้ว่า ขอขอบคุณเครือข่ายวัฒนธรรมทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เครือข่ายศิลปะการแสดง ฯลฯ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ได้อย่างต่อเนื่อง นับเป็นตัวอย่างความร่วมมืออย่างเข้มแข็งทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ชุมชนในพื้นที่ใช้มิติวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า การมารับฟังในวันนี้สิ่งที่ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม ชุมชน ต้องการให้ภาครัฐร่วมสนับสนุน คือ การจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่  เช่น งานกระบี่ เบิกฟ้า อันดามัน ซึ่งทางจังหวัดกระบี่ดำเนินจัดงานมาหลายปี แต่ขณะนี้ขาดช่วงไป  หากเป็นไปได้ทางเครือข่ายวัฒนธรรมกระบี่อยากให้มีการรื้อฟื้นงานดังกล่าวขึ้นอีกครั้งในปี 2568 เพื่อส่งเสริมพัฒนาต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมทุกมิติให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งในส่วนของ วธ.  ก็พร้อมให้การสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วม ถือเป็นการหลวมรวมงานวัฒนธรรมไว้ทุกมิติ ซึ่งหากงานนี้จัดขึ้นอีกครั้งรูปแบบของงานจะไม่เน้นเปิดบูทขายสินค้า จะเน้นเนื้อหาสาระ องค์ความรู้ต่างๆ  ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของจังหวัดกระบี่ เป็นการทำงานแบบพหุวัฒนธรรม เชื่อว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากบนความต้องการของภาคประชาชนเช่นนี้จะทำให้การส่งเสริมต่อยอดมีความยั่งยืนนางยุพา กล่าวอีกว่า สำหรับ วธ. ได้มองเห็นศักยภาพของจังหวัดกระบี่ว่ามีต้นทุนทางธรรมชาติ ต้นทุนทางวัฒนธรรมสูง โดยเฉพาะชุมชนต่างๆ ได้เปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมแหลมสัก ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 และล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ยังได้เปิดกิจกรรมค่ายครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเป็นสุข ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2567โดยมีเครือข่ายเด็กและผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ช่องทางออนไลน์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ตัวแทนเด็ก เยาวชนและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ โรงแรมเดอะไพน์แอพเพิล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และเปิดงานยกระดับพิธีเปิดงานเทศกาลลานตา ลันตา ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 เป็น 1 ใน 6 เทศกาลประเพณีระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติ ซึ่งงานเทศกาลนี้มีความโดดเด่นและอัตลักษณ์นำเสนอวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของดีมากมายที่เป็นวิถีแห่งความภาคภูมิใจของชาวอำเภอเกาะลันตา เนื่องจากเกาะลันตาเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมประกอบด้วย ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยพุทธ และชาวเลหรือชาวไทยใหม่ อันเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้มาเยือน 


ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมมุ่งส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและส่งเสริม Soft Power 11 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตามนโยบายรัฐบาล นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนในส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรมภายในจังหวัดอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น