Breaking News

กรมการท่องเที่ยวหนุนแผนปฏิบัติการพร้อมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน สร้างความยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ

 

กรมการท่องเที่ยว ต่อยอดงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้มีศักยภาพ พร้อมพัฒนาแนวทางการดำเนินการเพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ให้เกิดความยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ
นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการตามประกาศปฏิญญาเกาะเต่า เพื่อการท่องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเป้าหมายที่สำคัญในการประชุมในครั้งนี้ คือ การมีแผนปฏิบัติการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการได้เริ่มลงมือทำตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้แบบค่อยเป็นค่อยไปตามศักยภาพและบริบทของแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับให้เกิดความต่อเนื่อง รวมถึงการสื่อสารคุณค่าของสิ่งที่ทำให้สังคมและสาธารณชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง และสามารถประยุกต์ใช้ในการขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปทั้งนี้ ในการประชุมอธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้เสนอแนะข้อคิดเห็นในภาพรวมสู่การบรรลุผลการท่องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ร่วมกันสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน บนฐานการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น 

2. ร่วมกันพัฒนาความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานการท่องเที่ยวเกาะ และการผลิตมัคคุเทศก์การท่องเที่ยวชุมชน

3. ร่วมกันสนับสนุนการยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้ง 21 เกาะของไทย เพื่อบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมถึงการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ

4. การพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืนเป็นงานเชิงบูรณาการหลายภาคส่วน และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จึงควรมีการประสานการทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิด และใช้กลไกทางนโยบายในการประสานความร่วมมือที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการต่อไป 

5. ร่วมกันพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของเครือข่ายองค์กรพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืน ผ่านหลักสูตรการเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในงานการท่องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกลไกการยกระดับการทำงานภายใต้หุ้นส่วนการพัฒนาที่หลากหลาย

ไม่มีความคิดเห็น